Cum să devii polițist de frontieră

 • Frontiere sigure în folosul comunităţii

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6 (Tel. 021/316.25.98)

Recrutează candidaţi pentru sesiunile de admitere – 2018 și ianuarie 2019 la INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Număr de locuri Academia de Poliție „Alexandra Ioan Cuza”, Facultatea de Poliție de Frontieră-Domeniul de licență: Ştiinţe militare, informaţii şi ordine public Sesiunea de admitere iulie – august 2018 – 60 de locuri, din care pentru Romi -2; Maghiari-2 ; Alte nationalitati minim 2locuri.

Academia de Poliție „Alexandra Ioan Cuza”-Facultatea de Ştiinţe Juridice și Administrative Domeniul de licență: Drept

Sesiunea de admitere iulie – august 2018;- 115 locuri ; 65 IGPR, 20 IGPF, 1 DGL, 1 DEPABD, 3 DRPCIV, 10 IGJR, 10 IGSU, 5 DGPI.

Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, Sesiunea de admitere august – septembrie 2018 -280 locuri din care-Romi- 8; Minorități -3

Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, Sesiunea de admitere ianuarie 2019 – 280 de locuri din care; Romi-8; Minorități – 3;

Instituții de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale

CONDIȚII PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS

Candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

-Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;

-Să cunoască limba română scris şi vorbit;

-Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

-Sa fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

-Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I printr-o examinare medical și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

-Evaluarea psihologică se susține înaintea evaluării medicale.

-Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomăde bacalaureat.

Dovada îndeplinirii acestei condiții se face cu diplomă de bacalaureat și foaia matricolă sau cu adeverință care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat – sesiunea 2018.

-Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere.

-Să nu aibă semne particulare evidente au tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară.

Verificarea îndeplinirii criteriilor menționate se realizează cu ocazia examinării medicale.

-Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state member ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului.

-Să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

-Să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduit admise și practicate în societate;

-Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

-Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

-Să nu fi fost destituiți dintr-o funcție public sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

-Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum sunt definite prin lege;

Candidații etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun la dosarul de recrutare o adeverință emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

MODUL DE ORGANIZARE A RECRUTĂRII

Recrutarea candidaților pentru admiterea la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Poliție de Frontieră

(sesiunea iunie-august 2018) și Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, (sesiunile august – septembrie 2018 și ianuarie 2019) se realizează în raport de oferta educațională și domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate, astfel:

-de către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, pentru municipiul Bucureşti (Bld. Geniului nr.42C, sector 6);

-de către structurile de resurse umane din cadrul Inspectoratelor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Iași, Giurgiu, Timișoara, Oradea și Sighetu Marmației, respectiv din cadrul Gărzii de Coastă, Baza de Reparaţii Nave Brăila.

Candidaţii care optează pentru locurile Poliției de Frontieră și nu au domiciliul într-un județ limitrof frontierei de stat sunt recrutați de către structurile de resurse umane din unitățile cu sarcini de recrutare din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române, unde aceştia locuiesc, potrivit cărții de identitate.

 

ACTELE ŞI DOCUMENTELE NECESARE PENTRU CONSTITUIREA DOSARULUI DE RECRUTARE

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 2 din O.M.A.I. nr.140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, dosarul de recrutare trebuie să conțină:

 1. Dosar plic;
 2. Cerere-tip de înscriere la concursul de admitere, înregistrată la secretariatul unităţii cu atribuţii de recrutare;
 3. Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă; absolvenţii de liceu ai anului în curs vor prezenta actele de studii menţionate/ adeverința de bacalaureat la instituţia de învăţământ, cu ocazia înscrierii.

Pentru candidații care au absolvit studii liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), promoțiile anterioare anului 2018:

– atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale, în copie, certificată cu originalul de către funcționarul competent (în cazul în care se prezintă copie legalizată, aceasta se acceptă);

– diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;

– foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată.

 1. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă și, dacă este cazul, a livretului militar.
 2. Următoarele documente în copie: certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 3. Curriculum vitae – Europass (CV),
 4. Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului;
 1. Extrasul de pe cazierul judiciar al candidatului, care se solicit de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.
 1. Fişă medicală tip de încadrare, în original, concluzionată de medic, cu avizul „Apt pentru instituţii de învăţământ MAI” (se emite de către medicul de unității de recrutare);
 1. Certificatul de examinare psihologică (programarea se face de către unitatea de recrutare și va fi anunțată în timp util);
 2. Trei fotografii color 3/4 şi o fotografie color 9 x 12 cm;
 3. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;
 4. Alte documente solicitate de către instituţiile de învăţământ/inspectoratele beneficiare

Candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale – romi, maghiari, alte minorități – depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

 

DEPUNEREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE ȘI A DOSARELOR DE CANDIDAT

Cererile-tip de înscriere se depun de către candidați la unitățile de recrutare astfel:

 1. a) până la data de 25 mai 2018 – pentru concursul de admitere organizat în sesiunea iulie – august 2018 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Poliție de Frontieră și la instituțiile de învățământ din subordinea Ministerului Apărării Naționale care pregătesc personal pentru MAI;
 2. b) până la data de 15 iunie 2018

– pentru concursul de admitere organizat în sesiunea august – septembrie 2018 la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea;

 1. c) pânăla data de 23 noiembrie 2018- pentru concursul de admitere organizat în sesiunea ianuarie 2019 la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea.

Dosarele candidaților declarați apt medical și psihologic se depun de către candidați la unitățile de recrutare astfel:

 1. a) până la data de 20 iunie 2018- pentru concursul de admitere organizat în sesiunea iulie – august 2018 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Poliție de Frontieră și la institu

țiile de învățământ din subordinea Ministerului Apărării Naționale care pregătesc personal pentru MAI;

 1. b) până la data de 13 iulie 2018- pentru concursul de admitere organizat în sesiunea august – septembrie 2018 la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea;
 2. c) până la data de 18 decembrie 2018- pentru concursul de admitere organizat în sesiunea ianuarie 2019 la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea.

SITUAȚII CARE DETERMINĂ ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII DE RECRUTARE ȘI SELECŢIE:

– nerespectarea termenului limită de depunere a dosarului de recrutare în volum complet, de către candidați;

– încercarea sau fraudarea, prin orice mijloace, a activității de recrutare și selecție de către candidați;

– neîndeplinirea, în mod cumulativ, a condiţiilor şi criteriilor de admitere.

În cazul în care descoperirea situaţiilor prevăzute mai sus se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE / DESFĂŞURAREA CONCURSULUI•

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” organizează și desfășoară concursul de admitere în perioada 31 iulie – 24 august 2018, activitățile specifice înscrierii, desfășurării probelor eliminatorii și a probei de verificare a cunoștințelor fiind stabilite și planificate prin Regulamentul concursului de admitere, disponibil pe pagina oficială a instituției de învățământ (www.academiadepoltie.ro).

Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” sunt postate pe pagina de internet www.academiadepoltie.ro.

Școala de Pregătire a agenților Poliției de Frontieră “Avram Iancu” Oradea

Organizează concurs de admitere conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unitatea de învățământ, astfel:

-în perioada 24 august – 4 septembrie 2018

Prezentarea la sediul școli în vederea confirmării înscrierii se va face în perioada 24.08.-25.08.2018, între orele 08.00-15.00, iar pentru înscriere candidații vor avea asupra lor:

-Carte de identitate/pașaport/alt document oficial (care să conțină C.N.P. și fotografie) – în termen de valabilitate;

-Adeverința eliberată de către instituția de învățământ la care au susținut examenul de bacalaureat sau diploma de bacalaureat în original, doar pentru candidații promoției 2018, care nu au depus niciunul dintre aceste documente de studii la dosarul de recrutare.

-în perioada 10 – 21 ianuarie 2019 Prezentarea la sediul școli în vederea confirmării înscrierii se va face în perioada 13.01.-14.01.2019, între orele 08.00-15.00, iar pentru înscriere candidații vor avea asupra lor:

-Carte de identitate/pașaport/alt document oficial (care să conțină C.N.P. și fotografie) – în termen de valabilitate.

Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea sunt postate pe pagina de internet www.avramiancu.ro.

Pe durata concursurilor de admitere nu se asigură cazarea, masa şi transportul candidaţilor.

Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a respectivului candidat, iar în cazul în care descoperirea falsului se face, după încheierea admiterii, candidatul pierde locul obţinut prin fraudă.

Susținerea probelor eliminatorii de către candidații pentru instituțiile MApN

Candidații MAI la instituțiile de învățământ ale MApN susțin probele eliminatorii (contravizita medical și evaluarea performanței fizice) în mod centralizat, la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 7 – 11 iulie 2018, ora 07:00, potrivit planificării DGMRU care va fi adusă la cunoștința candidaților în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI la secțiunea carieră/instituții de învățământ.

Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul și echipamentul sportiv necesar desfășurării probei de evaluare a performanței fizice, potrivit normelor și baremelor prevăzute în Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 sau în Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016, ambele cu modificările și completările ulterioare, după caz.

PRECIZĂRI PRIVIND PERIOADA DE ȘCOLARIZARE

Pentru Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Poliției de Frontieră durata de şcolarizare este de 3 ani, iar absolvenţilor li se va acorda gradul profesional de subinspector de poliție şi li se va asigura loc de muncă în cadrul M.A.I. – Poliţia de Frontieră Română repartizarea făcându-se în ordinea strict descrescătoare a mediilor de absolvire şi în raport de nevoile Poliţiei de Frontieră Române.

Pentru Școala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră„Avram Iancu” Oradea durata de şcolarizare este de 1 an, iar absolvenţilor li se va acorda gradul profesional de agent de poliţie şi li se va asigura loc de muncă în cadrul M.A.I. – Poliţia de Frontieră Română, repartizarea făcându-se în ordinea strict descrescătoare a mediilor de absolvire şi în raport de nevoile Poliţiei de Frontieră Române, astfel:

-12 noiembrie 2018 – 20 septembrie 2019 (sesiunea august – septembrie 2018)

-ianuarie – noiembrie 2019 (sesiunea ianuarie 2019)

Candidații admiși sunt obligați să încheie, în cel mult 15 zilede la data începerii cursurilor, un angajament privind acceptul de a-și desfășura activitatea în cadrul structurilor Poliției de Frontieră/ MAI, pentru o perioadă de 10 ani de la data încadrării.

În situația îndepărtării din instituţia de învăţământ, pentru lipsă de interes la învăţătură sau pentru abateri disciplinare, ori la solicitarea elevului de încetare a şcolarizării, precum şi în eventualitatea în care nu îşi vor respecta obligaţia de a îndeplini serviciul în condiţiile de mai sus, persoanele declarate ,,admis” sunt obligate să restituie cheltuielile de întreţinere efectuate de M.A.I., pe timpul şcolarizării.

Pentru eventuale informaţii referitoare la recrutare, candidaţii se pot adresa Inspectoratelor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Iași, Giurgiu, Timișoara, Oradea, Sighetu Marmației, Garda de Coastă

și Baza de Reparații Nave Brăila (datele de contact sunt disponibile pe site-urile de internet ale unităților) sau Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră– Direcţia Resurse Umane, Bld. Geniului nr.42C, Bucureşti sector 6, telefon 021/ 316.25.98, interior 19344, 19321, 19151 (www.politiadefrontiera.ro, secțiunea Despre noi – Cariera).

PROGRAM DEPUNERE CERERI / DOSARE la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră

LUNI – VINERI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *