Calendarul examenului de definitivat în învățământ

Perfecționarea cadrelor didactice prin definitivare in invațamant urmareste consolidarea pregatirii in domeniul specialitații, metodicii si psihopedagogiei, precum si dezvoltarea competențelor de a realiza cu bune rezultate funcția didactica. Cadrele didactice stagiare au datoria sa aprofundeze didactica disciplinei, conținutul de specialitate psihopedagogic, programele si manualele scolare.

Calendarul examenului de definitivare pentru anul școlar 2018-2019 a fost publicat în Monitorul Oficial, sub formă unui act normativ al Ministerului Educației Naționale (MEN), iar candidații se pot înscrie până în data de 19 octombrie 2018.
Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ

în anul școlar 2018-2019

până la 10.10.2018 Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene / Comisiei de examen a municipiului București
până la 19.10.2018 Înscrierea candidaților  la unitățile de învățământ
19.10-31.10.2018 Transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora. Înştiinţarea candidaţilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere.
până la 31.05.2019 Efectuarea inspecțiilor de specialitate
3.06- 14.06.2019 Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația electronică
24.07. 2019 Susţinerea probei scrise
31.07.2019 Afişarea rezultatelor
31.07-1.08.2019 Înregistrarea contestaţiilor
1.08-5.08.2019 Soluționarea contestaţiilor
5.08.2019 Afişarea rezultatelor finale
6.08-9.08.2019 Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a tabelelor nominale cu candida­ţii admişi
9.08-14.08.2019 Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației naționale

Acte necesare înscrierii

1) fișa de înscriere la examenul național de definitivare în învățământ-prevăzută în anexa nr. 1, completată și confirmată de conducerea unității de învățământ și semnată de către candidat;

2) copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoțite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate „conform cu originalul“ de către conducerea unității de învățământ;

3) document certificat „conform cu originalul“ de către conducerea unității de învățământ, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogica și metodică;

4) copii ale următoarelor documente, certificate „conform cu originalul“ de către conducerea unității de învățământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, orice document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);

5) adeverință privind calificativul „Bine“ sau „Foarte bine“ acordat pentru ultimul an școlar în care candidatul a desfășurat activitate didactică, cu excepția candidaților aflați în primul an de stagiu;

6) adeverință privind achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candidații care au participat la 3 sesiuni anterioare și nu au promovat examenul;

7) adeverință din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedra a candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii.

8) dovada autorizării/acreditării unității de învățământ private, în bază LEN 1/2011, Cap. II, art. 22 alin. 1

Examenul cuprinde o etapă eliminatorie (susținerea a două inspecții de specialitate și evaluarea portofoliului profesional) și o etapă finală care constă într-o probă scrisă ce are o durată de patru ore.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *