Vrei să lucrezi ca analist (programator) în M.A.I.? Mai sunt 8 zile pentru depunerea dosarelor

Ai 12 clase cu diplomă de bacalaureat si stii să lucrezi pe calculator în calitate de analist (programator) ajutor? Iată o oportunitate de a lucra în cadrul Ministerul Afacerilor Interne.

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de analist (programator) ajutor II-IA  (4 posturi) la Birourile Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Alba, Brăila, Botoşani şi Maramureş.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

[csgcontractual]

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • să deţină certificat/adeverinţă de absolvire a unui curs de pregătire în domeniul/specializarea corespunzătoare postului pentru care optează sa candideze;
 • nu se solicită vechime în muncă şi/sau în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 ianuarie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă (test grilă);
 • 14 februarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Candidaţii pot depune dosarele de concurs în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 15.00, la sediile birourilor de pe raza judeţelor Alba, Brăila, Botoşani şi Maramureş, astfel:

 • J.A.B.D.E.P. Alba, municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr. 1;
 • J.A.B.D.E.P. Brăila, municipiul Brăila, str. Ana Aslan nr. 39;
 • J.A.B.D.E.P. Botoşani, municipiul Botoşani, str. Cornişa nr. 10;
 • J A.B.D.E.P Maramureş, municipiul Baia Mare, Str. Tineretului nr. 2.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul va avea loc la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Municipiul Bucureşti, str. Obcina Vlare nr. 2, sectorul 6, telefon 021/440.24.40 sau 440.27.70, interior 25.192/25,115.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *