Sedinta Consiliului Local Municipal Braila. Vezi ce proiecte se dezbat

Marti, 30 iunie 2020, de la ora 09.00, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Braila, avand pe ordinea de zi urmatoarea ordine de zi:

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea unor măsuri pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, în vederea limitării transmiterii virusului SARS-CoV-2. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Metodologiei de aplicare a Legii nr. 35/2020 referitoare la „Acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă”. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii , cu finanțare de la bugetul local. – avize Comisiile nr. 1 și 2

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al sistemului de administrare a parcărilor publice din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 71/28.02.2019, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 721/23.12.2019. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5

6) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali municipali Badiu Virginia – Loredana și Păun Dan, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Brăila cu privire la elaborarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Brăila, respectiv a piețelor și târgurilor din Municipiul Brăila, de către o firmă de consultanță independentă. – avize Comisiile nr. 1 și 2

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 „SCUFIȚA ROȘIE”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 32, conform documentației cadastrale. – aviz Comisia nr. 2 2

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr.339, conform documentației cadastrale. – aviz Comisia nr. 2

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la pozițiile nr. 129 și 540 din Capitolul A – „Străzi”, precum și completarea Subcapitolului G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări” cu trei noi poziții, respectiv nr. 417, 418 și 419, conform dezmembrării imobilului situat în Municipiul Brăila, Cartier Lacu Dulce, str. Dorului – Cazasului, aprobată prin H.C.L.M. nr. 251/29.05.2019. – avize Comisiile nr. 1 și 2

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Radierea poziției nr.313 de la Capitolul G, Subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, din Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, urmare a implementării proiectului ”Reabilitare și modernizare strada Griviței din Municipiul Brăila”, conform H.C.L.M. nr. 222/31.07.2014. – avize Comisiile nr. 1 și 2

11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila a unor bunuri – locuri de joacă, înscrise în Inventarul domeniului public, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”. – avize Comisiile nr. 1, 2 și 5

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea procedurii de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor din Municipiul Brăila nr. 34062/05.09.2011, încheiat între Municipiul Brăila și societatea BRAI–CATA S.R.L, aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr. 577/31.10.2019. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3 și 5.

13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea solicitării de schimbare a destinației terenului în suprafață de 10.650,00 mp și a corpului de construcție C24 – magazie materiale și moară în suprafață de 232,00 mp din incinta Liceului Tehnologic „Gh. K. Constantinescu”, situat în Municipiul Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 127, în vederea amenajării unei minibaze sportive. – avize Comisiile nr. 2 și 4

14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Propunerea de emitere a unei hotărâri de Guvern referitoare la ”Transmiterea imobilului „Stadion de Atletism”, situat în Municipiul Brăila, Parc Monument, din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv Municipal Brăila, în domeniul public al Municipiului Brăila şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila”. – avize Comisiile nr. 2, 4 și 5

15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila. – aviz Comisia nr. 2 3

16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 – Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate. – aviz Comisia nr. 2

17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”. – aviz Comisia nr. 2

18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017. – avize Comisiile nr. 1 și 2

19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila cu privire la modernizarea drumului de acces și racord la Calea Călărașilor, precum și modernizare parcare publică pe Calea Călărașilor nr. 333, de către societatea LIDL ROMÂNIA S.C.S. – aviz Comisia nr. 2

20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila. – aviz Comisia nr. 2

21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Achiziționarea de către Municipiul Brăila a terenului în suprafață de 316,00 mp, situat în Brăila, strada Fața Portului nr. 1, lot 1/2, NCP 94858. – avize Comisiile nr. 1, 2 și 5

22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea novării contractelor de concesiune/superficie în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului-verbal încheiat la data de 10.06.2020 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003. – avize Comisiile nr. 1 și 2

23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila. – aviz Comisia nr. 2

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”. – avize Comisiile nr. 1, 2, și 5

25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 116,00 mp, indiviz din suprafața de 372,00 mp situat în Brăila, str. George Cavadia nr. 14, NCP 78854, solicitanților GHEORGHIȚĂ NELU, GHEORGHIȚĂ TUDOREL, GHEORGHIȚĂ NICU și GHEORGHIȚĂ GIORGE, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora. – avize Comisiile nr. 1 și 2 4

26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 41,00 mp, indiviz din suprafața de 121,00 mp situat în Brăila, str. Apollo nr. 43, lot 2 cu NCP 94941, solicitanților VASILE MARINEL și VASILE GICA, teren pe care se află amplasată construcția C1. – avize Comisiile nr. 1 și 2

27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 1, bl. A9, sc. 1, et. 3, ap. 8.- avize Comisiile nr. 1 și 2

28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 3, bl. A11, sc. 1, et. 3, ap. 8. – avize Comisiile nr. 1 și 2

29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 5, bl. A13, sc. 1, et. 1, ap. 3. – avize Comisiile nr. 1 și 2

30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 5, bl. A13, sc. 1, et. 2, ap. 5. – avize Comisiile nr. 1 și 2

31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 6, bl. A5, sc. 1, et. 1, ap. 3.- avize Comisiile nr. 1 și 2

32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 8, bl. A7, sc. 1, et. 3, ap. 8.- avize Comisiile nr. 1 și 2

33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 9, bl. A17, sc. 1, et. 2, ap. 5. – avize Comisiile nr. 1 și 2

34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Măcin nr. 3, bl. A13, sc. 1, etaj 1, ap. 3. – avize Comisiile nr. 1 și 2

35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Radu Popescu nr. 10, bl. E, sc. 1, etaj 3, ap. 8. – avize Comisiile nr. 1 și 2

36) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Sulina nr.1, bl. A7, sc. 1, etaj 2, ap. 5. – avize Comisiile nr. 1 și 2

37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Sulina nr.2, bl. A3, sc. 1, etaj 1, ap. 4. – avize Comisiile nr. 1 și 2 5

38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Brașoveni nr. 18 – NCP 77033, NCP 77033 – C1, NCP 77033 – C2 și NCP 77033 – C3. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5

39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fortificației nr. 19 (teren indiviz + construcția C1), NCP 9101, NCP 9101-C1. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5

40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Ion Băncilă nr. 3 (teren + construcția C1), NCP 86891, NCP 86891 – C1. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5

41) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Polonă nr. 19B, NCP 2913, NCP 2913-C1, NCP 2913-C2. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5

42) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Vapoarelor nr. 18, NCP 89637, NCP 89637-C1. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5

43) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 17.243 mp, situat în perimetrul I aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila. – aviz Comisia nr. 2

44) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 10.686 mp, situat în perimetrul I aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila. – aviz Comisia nr. 2

45) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2020.

46) Alte probleme.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *