Vrei să fii jandarm? Admiterea 2020, la Academia de Poliție “ Alexandru Iona Cuza” București

 • recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere organizat de Academia de Poliție “ Alexandru Iona Cuza” București            

 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila recrutează candidaţi pentru participarea la concursul de admitere organizat în anul 2020 la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” București – Arma Jandarmi fiind  aprobate în vederea scoaterii la concurs pentru  anul  de  învăţământ  2020-2021,  următoarele locuri :

– 15 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative,  pentru învăţământul cu frecvenţă (durata studiilor de 4 ani) – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă „Drept”;

– 25 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă (durata studiilor de 3 ani) – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care 1 loc pentru romi, 1 loc pentru maghiari şi 1 loc pentru alte minorităţi), astfel:

–20 locuri alocate Jandarmeriei Române;

–5 locuri alocat Serviciului de Informații Externe.

–3 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă (durata studiilor de 3 ani) – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”.

Locurile sunt comune pentru femei și bărbați.

Candidaţii recrutați pentru admiterea la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”, pentru specializările ,,Drept” și ,,Ordine și siguranță publică”, pot opta pentru o singură specializare/program de studii universitare de licență din cadrul unei singure facultăți.

Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de oferta educațională și domiciliul/reşedinţa înscrisă în cartea de identitate.

Pentru a participa la concursul de admitere,  candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului MAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele condiţii legale şi criterii specifice:

Condiții legale :

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă  la concursul de admitere;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de

muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 1. k) nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

Criterii specifice :

 1. a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;

b)să  nu  aibă  tatuaje  ori  elemente  ornamentale,  de  orice natură, aplicate, inserate sau implantate  pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

 1. c) să fi obţinut  la  purtare,  în  perioada  studiilor  liceale,  media  de  cel  puţin  9,00,  cu excepţia  candidaţilor  care  au  absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii  Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 2. d) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Verificarea cerinţei prevăzute la lit. b) se realizează cu ocazia examinării medicale.

Candidaţii care au promovat  concursul de admitere în instituţiile de învăţământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

Maiştrii militari/subofiţerii care se înscriu la concursul de admitere pe locurile aprobate la programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică” din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, potrivit locurilor aprobate pentru MAI şi repartizate unităţilor militare beneficiare, trebuie să îndeplinească baremele şi criteriile de aptitudine medicală, fizică şi psihologică precum şi următoarele criterii specifice de recrutare:

a)la data înscrierii au o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor MAI, în calitate de maistru

militar sau subofiţer;

b)au obţinut calificativul de cel puţin „foarte bun”, la ultima apreciere de serviciu anuală;

c)nu sunt puşi la dispoziţie ori nu sunt suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din Anexa nr. 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne (,,La propunerea consiliilor de onoare şi a comandanţilor de unităţi, cadrul militar este pus la dispoziţie când este trimis în judecată sau judecat de către instanţele judecătoreşti în stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuţiilor funcţiei în care este încadrat”) și art. 21 lit. a) şi b) din anexa nr. 7 la ordin (Cadrul militar se suspendă din funcţie de drept în următoarele situaţii: a) este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu; b) se află sub control judiciar sau control judiciar pe cauţiune şi s-a dispus interdicţia exercitării profesiei);

d)nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

e)au vârsta de până la 40 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere.

Dacă până la momentul înmatriculării intervine una dintre situaţiile prevăzute la literele c) sau d), înmatricularea nu se realizează.

Documentele constitutive ale dosarului de recrutare al candidatului :

a)Cererea de înscriere şi CV-ul ;

b)Copiile documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor respectiv diploma de bacalaureat și foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă și copiile legalizate;

Pentru candidații care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia):

–  atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de către direcția de specialitate din cadrul M.E.N., în copie, certificat cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea, se acceptă și copie legalizată;

–  diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;

–  foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată.

c)Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea și semnate de candidat; se acceptă și copiile legalizate;

d)Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea și semnate de candidat; se acceptă și copiile legalizate;

e)Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;

f)Extras de cazierul judiciar/certificat cazier  judiciar  (extrasul  de  pe cazierul  judiciar  se  solicită de  către structura de resurse umane a Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat);

g)O fotografie color 9×12 cm;

h)Două fotografii color 3/4 cm;

i)Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

j)Aviz psihologic (se va introduce în dosar de compartimentul cu sarcini de recrutare);

k)Adeverință medicală eliberată de medicul de familie (conform anexei 5 la Ordinul M.A.I. nr. 105/2020);

l)Consimțământ informat (conform anexei 6 la Ordinul M.A.I. nr. 105/2020);

m)Dosar plic.

Adeverința medicală se completează de medicul de familie, iar consimțământul informat se completează și se semnează de candidat în mod lizibil și se depun la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila.

Compartimentul cu sarcini de recrutare va informa candidații declarați ,,Inapt” în urma consemnărilor făcute de medicul de unitate pe adeverința medicală eliberată de medicul de familie, cu privire la încetarea activităților de recrutare.

De asemenea, candidații scutiți de la plata taxei de înscriere vor depune la dosarul de recrutare și documentele justificative prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, în facultățile Academiei de Poliție ,,Al. I. Cuza” în anul 2020.  Candidații trebuie să transmită documentele justificative scanate, în format pdf. și prin e-mail, la adresa admitere@academiadepolitie.ro, până la data de 04.08.2020.

Candidaţii etnici / minoritari (romi, maghiari, alte minorităţi naţionale) care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia / minoritatea respectivă şi depun suplimentar la dosarul de recrutare, în original, o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică /  minoritară, constituită potrivit legi.

Candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct absolvenților cu diploma de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială declară pe proprie răspundere proveniența din sistemul de protecție social și prezintă hotărârea comisiei pentru protecția copilului sau după caz a instanței de judecată privind stabilirea măsurii plasamentului în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare – în original și în copie, copia conformă cu originalul fiind depusă la dosarul de recrutare.

PRECIZĂRI:

La înscriere, candidaților li se atribuie un cod unic de identificare ce urmează a fi folosit pe întreaga procedură de concurs.

Codul unic de identificare atribuit, precum și centrul zonal la care este arondat, se menționează în scris, în cererea de înscriere, de către persoana cu sarcini de recrutare, iar candidatul ia cunoștință de acestea pe bază de semnătură.

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează până la data de 04.08.2020, potrivit planificării ce urmează să fie publicată pe site-ul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila, www.jandarmeria-braila.ro, secțiunea Carieră;

Taxa de înscriere la concurs se achită de către candidații declarați apt psihologic, în perioada    28.07. – 07.08.2020 (data operațiunii bancare), potrivit precizărilor publicate pe site-ul oficial al Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”, secțiunea Admitere.

Probele de concurs (evaluarea performanței fizice și evaluarea cunoștințelor) se susțin la sediul centrului zonal de selecție respectiv Școala de Agenți de Poliție ,,Vasile Lascăr” Câmpina situat în loc. Câmpina, Bd. Carol I, nr. 145, jud. Prahova.

Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 24 – 29.08.2020, iar proba de evaluare a cunoștințelor se susține în perioada 01. – 02.09.2020.

Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere sunt publicate pe site-ul Academiei de Poliție ,,Al. I. Cuza” București.

Repartizarea și planificarea pentru susținerea probelor se realizează de către Academia de Poliție ,,Al. I. Cuza” București și sunt aduse la cunoștința candidaților, în timp util, prin postarea acestora pe site-ul oficial al Academiei de Poliție ,,Al. I. Cuza” București respectiv pe site-ul oficial al Școlii de Agenți de Poliție ,,Vasile Lascăr” Câmpina.

În vederea susținerii probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanței fizice vor avea, în plus față de cartea de identitate/pașaportul și echipamentul sportiv necesar.

Rezultatele se centralizează la Academia de Poliție ,,Al. I. Cuza” București și se afișează pe site-ul acesteia, în ordinea mediilor obținute la proba privind evaluarea cunoștințelor.

Contestațiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit online la adresa admitere@academiadepolitie.ro , în data de 05.09.2020 și se soluționează în perioada 06. – 07.09.2020.

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba de evaluare a cunoștințelor, în perioada 08. – 24.09.2020.

Candidații vor fi informați de către structura de resurse umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila cu privire la continuarea procedurilor de selecție și prezentarea la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila în vederea înmânării adresei prevăzute la art. 4 alin .(2) din anexa nr. 1 la Ordinul M.A.I. nr. 105/2020, precum și a copiei adeverinței medicale eliberate de medicul de familie existente în dosarul de recrutare.

Academia de Poliție ,,Al. I. Cuza” București va afișa la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Sunt declarați ,,admis” candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișarea pe site-ul oficial al

Academiei de Poliție ,,Al. I. Cuza” București, până la data de 26.09.2020.

Pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii, candidaţii declaraţi „admis” în instituţiile de învăţământ superior, cu excepţia celor care au absolvit studiile liceale în anul participării la concursul de admitere în instituţia de învăţământ superior, trebuie să depună la secretariatul instituţiei de învăţământ superior, odată cu cererea de înmatriculare, dovada achitării contravalorii studiilor superioare de lungă durată, studiilor universitare de licenţă sau echivalente acestora, în situaţia în care au beneficiat gratuit de şcolarizare în cadrul unui astfel de program de studii  universitare finanţate de la bugetul de stat,  sau, după caz, o declaraţie din care să rezulte că nu au beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă sau echivalent;

Candidaţii declaraţi „admis” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar/universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare.

Candidaţii care au dosarele de recrutare corect şi complet întocmite prezintă la sediul instituţiei de învăţământ pentru care au optat, în vederea înscrierii la concursul de admitere, următoarele documente:

– cartea de identitate sau paşaportul, în original;

– diploma  de  bacalaureat  sau  adeverinţă  eliberată  de  liceu  în  care  se menţionează notele

obţinute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma, precum şi foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copii legalizate (numai pentru absolvenţii promoţiei anului în curs);

– alte   documente   solicitate  prin   metodologiile  / regulamentele  de  admitere (ex.:  dovada

achitării contravalorii taxei de înscriere la concurs, avize pentru dovedirea unor aptitudini etc.);

Situaţii care determină încetarea activităţii de recrutare şi selecţie pentru candidați:

 1. a) nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
 2. b) încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare şi selecţie;
 3. c) nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de recrutare.

În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

Candidații îndreptățiți să beneficieze de prevederile Ordinului M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar și familiilor acestora, precum și familiilor personalului militar decedat, cu modificările și completările ulterioare, vor solicita în scris ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituțiile de învățământ ale M.A.I. , în anul I de studii, fără susținerea probei de verificare a cunoștințelor.

Cererea tip de înscriere, declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, adeverința medicală eliberată de medicul de familie, precum și consimțământul informat, se descarcă de pe site-

ul oficial al Ministerului Afacerilor Interne, al Academiei de Poliție ,,Al. I. Cuza” București sau al Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila.

Cererea tip de înscriere, completată de candidat în mod lizibil, semnată, se depune de către candidat  la  sediul  Inspectoratului  de  Jandarmi  Județean  Brăila  situat  în  municipiul  Brăila,  strada  Industriei, nr. 1, județul Brăila, până la data de 27.07.2020, de luni până duminică, în intervalul orar 08:00 – 16:00.

Candidații vor depune documentele constitutive ale dosarelor de  recrutare  până  la  data  de  04.08.2020.

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului, pot fi obţinute de la Biroul Resurse Umane din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila, la numerele de telefon: 0239619380 sau 0239626758, interior 24535 sau 24407, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00.

Activitățile se desfășoară cu respectarea tuturor regulilor în vigoare stabilite la nivel național în vederea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de virusul COVID-19.

Probele, normele și baremele pentru evaluarea performanţei fizice sunt prevăzute în anexa la prezentul anunț. La evaluarea performanţei fizice a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, nu se admit contestaţii.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *