Joi, 17 septembrie, şedință C.L.M. Brăila, cu 41 de puncte

Joi, 17 septembrie 2020, de la ora 09.00, are loc şedința ordinară a Consililui Local Municipal Brăila, cu următoarea ordine de zi:

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 66/20.02.2020, referitoare la „Aprobarea utilizării sumei de 15.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, pe anul 2020”. – aviz Comisia nr. 1

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2020. – aviz Comisia nr. 1

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2020. – aviz Comisia nr. 1

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2020. – aviz Comisia nr. 1

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Medicală și Administrare a Creșelor Brăila prin transformarea unor posturi vacante. – aviz Comisia nr. 4

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Statului de Funcții al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ BRĂILA. – aviz Comisia nr. 4

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Normelor privind desfășurarea curselor de agrement cu nava de pasageri „Chira Chiralina” și a tarifelor pe categorii de prestații. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea asocierii Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, cu Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Modernizare străzi Cartier Radu Negru”. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5 2

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de administrare a piețelor, târgurilor, oboarelor și a Grădinii Zoologice din municipiul Brăila. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației în vederea declanșării procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila, mandatul 2020 – 2024.- aviz Comisia nr. 5

11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea majorării numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav aprobat pentru anul 2020. – aviz Comisia nr. 4

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de vânzare, în condițiile Legii nr. 112/1995 coroborate cu Legea nr. 10/2001, a imobilelor cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, precum și vânzarea imobilelor construite din fondurile statului, în condițiile Legii nr. 85/1992, a Decretului-lege nr. 60/1991 și a Legii nr. 244/2011. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5

13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului privind stabilirea metodologiei de atribuire în folosință gratuită, la cerere, tinerilor cu vârsta între 18 și 35 de ani, a unei suprafețe de teren, din terenurile aflate în proprietatea Municipiului Brăila, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum și condițiile de vânzare a acestora. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5

14) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali Adrian Traian și Valentin Pătărlăgeanu, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Braicar S.A. Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 223/14.07.2010 referitoare la „Acordarea de facilităţi pe mijloace de transport în comun unor categorii sociale de persoane de pe raza Municipiului Brăila”, aprobată în forma republicată prin H.C.L.M. Brăila nr. 380/07.08.2020. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5

15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului și depunerea acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014–2020, Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID 19. – avize Comisiile nr. 1 și 2

16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului și depunerea acestuia în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014- 2020, Axa Prioritară 1 – Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”. – avize Comisiile nr. 1 și 2 3

17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Punct termic 2 Obor” înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul D, poziția nr. 135, conform documentației cadastrale și a raportului de evaluare. – avize Comisiile nr. 1 și 2

18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexelor nr.1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la „Atribuirea în folosință gratuită, pe durata funcționării capacităților energetice și acordarea dreptului de a executa rețele subterane”, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila. – aviz Comisia nr. 2

19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 4 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”. – aviz Comisia nr. 2

20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unui teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila ce poate fi ocupat de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 421/31.08.2020. – avize Comisiile nr. 1 și 2

21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea termenului prevăzut de art. 3 alin. (1) lit. a) din H.C.L.M. Brăila nr. 72/28.02.2019 referitoare la „Aprobarea măsurilor necesare pentru buna administrare a punctelor termice/centralelor termice, preluate conform Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 275/28.01.2019”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 425/22.07.2019 și H.C.L.M. Brăila nr. 740/23.12.2019. – avize Comisiile nr. 1, 2 și 5

22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea contractului de închiriere nr. 17/14327/08.05.2017 încheiat cu societatea EBOCRILA S.R.L., pentru terenul situat în Municipiul Brăila, Faleza Dunării, amplasamentul nr. 4. – avize Comisiile nr. 1 și 2

23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea contractului de închiriere nr. 18/14328/08.05.2017 încheiat cu societatea EBOCRILA S.R.L., pentru terenul situat în Municipiul Brăila, Faleza Dunării, amplasamentul nr. 5. – avize Comisiile nr. 1 și 2

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea contractului de închiriere nr. 30/28401/13.07.2016 încheiat cu societatea EXEST COM S.R.L., pentru terenul situat în Municipiul Brăila, Grădina Publică, amplasamentul nr. 1. – avize Comisiile nr. 1 și 2

25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea contractului de închiriere nr. 33/32966/10.08.2016 încheiat cu P.F.A. OPREA I. MIRCEA, pentru terenul situat în Municipiul Brăila, Grădina Publică, amplasamentul nr. 5. – avize Comisiile nr. 1 și 2 4

26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea contractului de închiriere nr. 34/32960/10.08.2016 încheiat cu P.F.A. OPREA I. MIRCEA, pentru terenul situat în Municipiul Brăila, Faleza Dunării, amplasamentul nr. 11. – avize Comisiile nr. 1 și 2

27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru instituirea dreptului de superficie asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Municipiul Brăila, Bdul Independenței nr. 142, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord.- aviz Comisia nr. 2

28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila. – aviz Comisia nr. 2

29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”. – avize Comisiile nr. 1, 2 și 5

30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Radierea poziției nr. 19 – str. Cimbrului nr. 15 din anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 427/31.08.2020, în vederea scoaterii la licitație publică. – avize Comisiile nr. 2 și 4

31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 230,00 mp, ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Timiș nr. 192 F, NCP 85549, solicitanților MĂDULARU VASILICĂ și MĂDULARU CRISTINA, teren pe care se află edificată construcția C1. – avize Comisiile nr. 1 și 2

32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 257,00 mp situat în Brăila, str. Radu Portocală nr. 20 (fostă str. Zona Industrială Sud Brăila – lot 12), NCP 81251, solicitanților BADIU STOICA și BADIU ELENA-IULIANA, teren pe care se află amplasate construcția C1, proprietatea acestora. – avize Comisiile nr. 1 și 2

33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 70 mp, indiviz din 326,00 mp situat în Brăila, str. George Enescu nr. 155A-155A LOT 1, NCP 95050, solicitantului BENESCU MARIUS- MIRCEA, teren pe care se află amplasată construcția C1. – avize Comisiile nr. 1 și 2

34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 43 mp, indiviz din 293,00 mp situat în Brăila, str. Arțarului nr. 60C, NCP 84381, solicitanților NEGURĂ DANIELA și NEGURĂ FĂNEL, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora. – avize Comisiile nr. 1 și 2 5

35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Ștefan Mihăilescu Brăila nr. 6, bl. B 5, sc. 1, et. 2, ap. 12. – avize Comisiile nr. 1 și 2

36) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Ștefan Mihăilescu Brăila nr. 6, bl. B 5, sc. 1, et. 3, ap. 14. – avize Comisiile nr. 1 și 2

37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Cetății nr. 48, 50 lot 2, 52 (teren în suprafață de 723 mp + construcții) – NCP 95439, NCP 95439 – C1, NCP 95439 – C2, NCP 95439 – C3. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5

38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Citadelei nr. 36 (teren + construcții C1 – C7), NCP 91238. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5

39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Justiției nr. 8 – NCP 7422. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5

40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Pensionatului nr. 7bis – NCP 13623, NCP 13623 – C1, NCP 13623 – C2, NCP 13623 – C3, NCP 13623 – C4. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5

41) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mihail Sebastian nr. 1 lot 1 – NCP 15072, NCP 15072 – C1, NCP 15072 – C2/1. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5

42) Alte probleme.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *