Guvernul României hotărăşte mâine – Exproprierea tuturor imobilelor proprietate privată  pentru ”Drum expres Brăila – Galaţi”

  • Joi, 18 noiembrie, Guvernul României, va pune in discuție Hotărârea privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Drum expres Brăila – Galaţi”

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean şi local, cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1145/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Drum expres Brăila – Galaţi” Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. – Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Drum expres Brăila – Galaţi”, prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre, conform variantei finale a studiului de fezabilitate.

Art. 2. – (1) Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Drum expres Brăila – Galaţi”, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza municipiului Brăila și localitatea Vădeni, din judeţul Brăila, respectiv pe raza municipiului Galaţi, din județul Galaţi, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A..

(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza municipiului Brăila și localitatea Vădeni, din judeţul Brăila, respectiv pe raza municipiului Galaţi, din județul Galaţi, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubilor, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. – (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum expres Brăila – Galaţi”, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza municipiului Brăila și localitatea Vădeni, din judeţul Brăila, respectiv pe raza municipiului Galaţi, judetul Galaţi, sunt în cuantum de 5.140 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 84.01’’Transporturi“, subcapitolul 03 ”Transport Rutier”, titlul 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.01 – “Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională – FEDR”.

(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art. 4. – Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. – Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoștință publică și prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condițiile legii.

Art. 6. – Anexele nr. 1 – 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *