123 de hotărâri in ședința C.L.M. Brăila de luni 27 decembrie

Luni, 27 decembrie, incepând cu ora 09.00, are loc ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila, având pe ordinea de zi 123 de hotărâri.

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare covor asfaltic curtea interioară a școlii și trotuare de acces elevi și cadre didactice – Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Brăila», cu finanțare de la bugetul local. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare acoperiș mansardă Corp A – Liceul de Arte „Hariclea Darclee”, b-dul Al. Ioan Cuza nr. 184 Brăila», cu finanțare de la bugetul local. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Realizare sistem supraveghere video și sistem antiefracție la Școala Gimnazială ”Nedelcu Chercea”, corp A», Brăila, strada Deva nr.11, cu finanțare de la bugetul local. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Realizare sistem supraveghere video, sistem antiefracție și sistem control acces la Școala Gimnazială ”Nedelcu Chercea”, corp B», Brăila, strada Cărăbușului nr.22, cu finanțare de la bugetul local. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare covor asfaltic curtea interioară a școlii, Colegiul Național Ana Aslan», cu finanțare de la bugetul local. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Modernizarea spațiilor publice din cartierul zona Gării».avizele comisiilor nr. 1 și 2 

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului final al Contractului de execuție lucrări nr. 19138/30.07.2020 (inclusiv cu valoarea ajustată), în conformitate cu prevederile O.G. nr. 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică la obiectivul de investiții «Modernizare străzi Cartier Pisc». – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea „Devizului Obiectului” și a formularului F2, respectiv „Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări”, anexate Devizului General, prevăzut în anexa nr. 2 la H.C.L.M. 472/30.09.2021 referitoare la  „Aprobarea documentației tehnico – economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul «Reabilitare loc de joacă pentru copii – str. Comuna din Paris nr. 97, Cămin Cultural – LOT 1, Brăila»,al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, cu finanțare de la bugetul local”. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea „Devizului Obiectului” și a formularului F2, respectiv „Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări”, anexate Devizului General, prevăzut în anexa nr. 2 la H.C.L.M. 476/30.09.2021 referitoare la  „Aprobarea documentației tehnico – economice faza I – Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul «Amenajare loc de joacă pentru copii – Parc Erou Caporal Constantin Mușat – Parcela 4, Calea Călărașilor, Brăila», al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, cu finanțare de la bugetul local.”avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Declararea ca fiind bun de uz și de interes public local a imobilului denumit „Centru de permanență medicală”, prevăzut la poziția nr. 52 din H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, și darea acestuia în administrarea Serviciului Public de Asistență Medicală și Administrare a Creșelor, conform contractului de administrare.avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Contractului – cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale colectate și transportate separat, stocate temporar, sortate și încredințate în vederea valorificării, la nivelul U.A.T. – Municipiul Brăila, ce va fi încheiat între Municipiul Brăila prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului (O.I.R.E.P.) și operatorii serviciului public de salubrizare din Municipiul Brăila. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Municipiului Brăila, a contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local și a contului de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, preliminat la 31.12.2021. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea plafonului creanțelor fiscale care pot fi anulate pe anul 2021. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea tarifelor pentru activitățile din cadrul serviciului de salubrizare al Municipiului Brăila, începând cu data de 01.2022.avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali, doamna Badiu Virginia –Loredana și doamna Neacșu Cornelia, membri în A.G.A. la societatea Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila privind: Aprobarea prețurilor și tarifelor percepute de societatea ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, începând cu 01.01.2022– avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Normelor de fundamentare a tarifelor practicate de către Serviciul de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila, începând cu 01.01.2022. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:ModificareaC.L.M. nr. 130/30.05.2014 referitoare laÎnregistrarea şi ţinerea evidenţei mopedelor conform prevederilor O.U.G. nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G.R. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002”. avizele comisiilor nr. 1, 3 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea C.L.M. Brăila nr. 282/27.10.2015 referitoare la ”Aprobarea înregistrării și ținerii evidenței vehiculelor și utilajelor pentru care nu există obligația înmatriculării, conform prevederilor O.U.G. nr.195/2002”. – avizele comisiilor nr. 1, 3 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea C.L.M. nr. 507/30.09.2019 referitoare la „Organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi în Municipiul Brăila,  conform Legii nr. 38/2003,  privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare”.– avizul comisiilor nr. 1,  3 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr. 238/29.05.2020 referitoare la „Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate auto și electric din Municipiul Brăila”. – avizul comisiilor nr. 1, 3 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: ModificareaC.L.M. Brăila nr. 199/29.04.2020 referitoare la<Aprobarea proiectului „Modernizare transport electric Șos. Baldovinești”, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor tehnico – economici>. – avizul comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 1/14.01.2020 referitoare laInstrumentarea proiectului «PIAȚA DE PEȘTE», aprobarea Studiului de Fezabilitate, precum și a Devizului General aferent.”avizul comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea criteriilor definitive pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul Brăila, aprobate prin H.C.L.M. Brăila nr. 438/22.12.2016. – avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Aprobarea taxelor speciale practicate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, aplicabile în anul fiscal– avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila.avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Acordarea unui ajutor de urgență domnului POPA CRISTIAN pentru fiul său, POPA BOGDAN – IOAN, aflat într-o situație deosebită de natură medicală. – avizele comisiilor nr. 1 și 4

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a alocaţiei zilnice de hrană, precum şi a contribuţiei de întreţinere a persoanelor îngrijite în centrele rezidenţiale din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila. –avizele comisiilor nr. 1și 4

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce urmează a fi prestate în anul 2022.– avizul comisiei nr. 4

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea, pentru anul 2022, a încheierii convențiilor provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcția de Asistență Socială și asociația/fundația/cultul recunoscut în România selectată/selectat în baza Legii nr.34/1998. – avizele comisiilor nr. 1, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea numărului mediu lunar al legitimațiilor pentru care Direcția de Asistență Socială va asigura plata gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă persoanelor cu dizabilități încadrate în gradul grav și accentuat de handicap, asistenților personali cât și însoțitorilor acestora, pentru anul 2022. – avizul comisiei nr. 4

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Brăila 2020 – 2030.avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Zonarea Municipiului Brăila în funcție de utilități, încadrarea terenurilor și imobilelor pe zone și categorii de folosință, în intravilan și extravilan. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila                        390/28.11.2016, modificat și completat prin H.C.L.M. Brăila nr. 639/26.11.2020. – avizele Comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Aprobarea Regulamentului privind emiterea avizelor pentru execuția lucrărilor care afectează suprafețe ale domeniului public sau privat al Municipiului Brăila, condițiile de refacere a suprafețelor afectate și obligațiile beneficiarului la terminarea lucrărilor. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5 

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Adăpostului Pescăresc. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, Bd. Al. I. Cuzanr. 158, evidențiată la rolul fiscal nr.1400788, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, Bd. Al. I. Cuza, nr. 162, evidențiată la rolul fiscal nr.1020224, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.– avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, Bd. Al. I. Cuza, nr. 168, evidențiată la rolul fiscal nr.1025397, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.– avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, Bd. Al. I. Cuza, nr. 168, evidențiată la rolul fiscal nr.1053498, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.– avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, Bd. Al. I. Cuza, nr. 186, evidențiată la rolul fiscal nr.1023232, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.– avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, Bd. Al. I. Cuza, nr. 198, evidențiată la rolul fiscal nr.1024319, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.– avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, Bd. Al. I. Cuza nr. 244 bis, evidențiată la rolul fiscal nr.1060330,  ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Cetății, nr. 9, evidențiată la rolul fiscal nr.1011477, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.– avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Cetății nr. 14, evidențiată la rolul fiscal nr.1011483,  ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Cetății nr. 37, evidențiată la rolul fiscal nr.1513104,  ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Citadelei, nr. 22, evidențiată la rolul fiscal nr.1027209, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul Brăila, str. Danubiului nr. 13A, evidențiat la rolul fiscal nr.1515323,  ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul Brăila, str. Danubiului nr. 13B, evidențiat la rolul fiscal nr.2090779,  ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.– avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 9, evidențiată la rolul fiscal nr.1015866, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.– avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 9, evidențiată la rolul fiscal nr.1510272, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul Brăila, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 10, evidențiat la rolul fiscal nr.1019895,  ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul Brăila, str. Fortificației nr. 2, lot I, evidențiat  la rolul fiscal nr.2400663, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.– avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Fortificației nr. 4,evidențiată la rolul fiscal nr.1641735, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.– avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Fortificației, nr. 7, evidențiată la rolul fiscal nr.1510974, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Frumoasă,nr. 12, evidențiată la rolul fiscal nr.1011833, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat  în Municipiul Brăila, str. Golești nr. 33, evidențiat la rolul fiscal nr.2402266,  ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.– avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Grădinii Publice, nr. 4, evidențiată la rolul fiscal nr.1093756, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.– avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Grădinii Publice  4, evidențiată la rolul fiscal nr.2090401,  ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. I. L. Caragiale nr. 3, evidențiată la rolul fiscal nr.1597801,  ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul Brăila, str. Împăratul Traian nr. 17, LOT 2, evidențiat la rolul fiscal nr.1012918,  ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul Brăila, str. Împăratul Traiannr. 32, lot 2/1/1, evidențiat la rolul fiscal nr.2020438,  ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Mărășești nr. 17, evidențiată la rolul fiscal nr.1017478,  ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Mărășești nr. 17, evidențiată la rolul fiscal nr.1018104,  ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Mărășești nr. 32, evidențiată la rolul fiscal nr.1059163,  ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.– avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Mercur nr. 35, evidențiată la rolul fiscal nr.2130018, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.– avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Mihai Eminescunr. 16 (fost nr. 26), evidențiată la rolul fiscal nr.1086824, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.– avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Mihai Eminescunr. 16 (fost nr. 26), evidențiată la rolul fiscal nr.1401476, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.– avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 17, evidențiată la rolul fiscal nr.2400011, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.– avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Militarănr. 7, evidențiată la rolul fiscal nr.1014565,  ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.– avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Militară nr. 7, evidențiată la rolul fiscal nr.2040655,  ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, B-dulPanait Istrati, nr. 15, evidențiată la rolul fiscal nr.2010116, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.– avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul Brăila, B-dul Panait Istrati, nr. 37 (în acte nr. 2, lot 1 + lot 2), evidențiat la rolul fiscal nr.2030248, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.– avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Petru Maior nr. 31, evidențiată la rolul fiscal nr.1017807, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Polonă nr. 26, evidențiată la rolul fiscal nr.1149188,  ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. – avizul comisiei nr. 1 

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Sergent Tătaru, nr. 2-4, evidențiată la rolul fiscal nr.2010268,  ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Sergent Tătarunr. 8, evidențiată la rolul fiscal nr.1017823,  ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.– avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Vadul Rizeriei nr. 1, evidențiată la rolul fiscal nr.2010297,  ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul Brăila, str. Vadul Schelei nr. 18, evidențiat la rolul fiscal nr.1068658,  ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Vadul Schelei, nr. 19, evidențiată la rolul fiscal nr.2050016, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.– avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Vadul Schelei, nr. 20, evidențiată la rolul fiscal nr.1016025, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Aprobarea solicitării de schimbare a destinației terenului în suprafață de 1.874,00 mp din incinta Școlii Gimnaziale „Alexandr Sergheevici Pușkin”, situat în Municipiul Brăila, str. Târgoviște nr. 28, în vederea amenajării unei minibaze sportive. – avizele comisiilor nr. 2 și 4

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexelor nr. 1, 2 și 3 la H.C.L.M. Brăila nr. 506/17.09.2020 referitoare la <Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare cu poziția nr. 792 la Capitolul B, cu poziția 440 la Capitolul C, cu pozițiile nr. 425 și 426 la Capitolul G, Subcap. G6, cu poziția nr. 18 la Capitolul G, Subcap. G11 și cu poziția nr. 38 la Capitolul F, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 31818/02.10.2019>. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea elementelor de identificare și a valorilor de inventar ale bunurilor publice înscrise înInventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul A – „Străzi”poz. 8, 169 și poz. 227 și la Capitolul G, Subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări” poz. 26, precum și completarea subcapitolului G6 cu poz. 465, conform documentației cadastrale și a rapoartelor de evaluare – avizele comisiilor nr. 1 și 2 

 

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea elementelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul A„Străzi”, poziția nr. 197, conform documentației cadastrale. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea elementelor de identificare și a valorilor de inventar ale bunurilor publice înscrise înInventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul A – „Străzi”poz. 122, 174 și poz. 412 și la Capitolul G, Subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări” poz. 101 și poz. 295, conform documentației cadastrale și a procesului verbal la terminarea lucrărilor nr. 33534/17.12.2020. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul A„Străzi”, poziția nr. 290 și la Capitolul G, subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr. 7, precumși completarea subcapitolului G6 cu pozițiile nr. 466 și nr. 467, conform documentației cadastrale și a rapoartelor de evaluare.- avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul A„Străzi”, pozițiile nr. 327, 338 și nr. 587 și la Capitolul G, subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr. 296, precumși completarea subcapitolului G6 cu poziția nr. 468, conform documentațiilor cadastrale și a rapoartelor de evaluare. – avizele comisiilor   nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Inventarului domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul A – „Străzi” și completarea Capitolului G, Subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări” cu noi poziții, poziția nr. 461, 462, 470 și 471, ca urmare a finalizării obiectivului de investiții „Modernizare parcări Lot 5: Aleea Petroliștilor – capăt Aleea Culturii, în spatele Bl 10; Aleea Soarelui – zona parcare mărginită de străzile Ghioceilor, Tineretului și Bd. Dorobanților, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 12825/29.04.2021 și a documentațiilor cadastrale. –avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul A„Străzi” și completarea Capitolul G, subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, cu noi poziții, poz. 472, 473, 474, 475, 476 și 477, ca urmare a finalizării obiectivului de investiții „Modernizare parcări Lot 7: Aleea Micșunelelor, zona mărginită de străzile Oborului, Albinei și Aleea Narciselor; Aleea Narciselor (se învecinează cu Aleea Micșunelelor); Aleea Cutezătorilor, zona parcare mărginită de str. Pietății și Aleea Amurgului”, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilornr. 23321/09.08.2021 și a documentației cadastrale- avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea elementelor de identificare și a valorii de inventar ale bunului înscris înInventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr. 8, conform documentației cadastrale și a raportului de evaluare.- avizele comisiilor   1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea valorii de inventar a bunului public înscrisînInventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G10 – „Cimitire”, poziția nr. 4, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 9244/14.07.2021. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G10 – ”Cimitire”, cu poziția nr. 51 – ”Cavou tip mausoleu și capela funerară a filantropului Dumitru Ionescu” și declararea sa ca bun de interes public local. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea elementelor de identificare și a valorii de inventar a bunului înscrisînInventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul D, ”Sisteme de alimentare cu energie termică cu terenurile aferente”, poziția nr. 136PT 5 Viziru III (clădire CAF), conform documentației cadastrale și a raportului de evaluare nr. 49/02.12.2021. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăilanr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul D – ”Sisteme de alimentare cu energie termică cu terenurile aferente”, poziția nr. 100-PT 2 Independenței, poziția nr. 160-PT 1 Dorobanți și poziția nr. 161-PT 2 Dorobanți, conform documentației cadastrale și a rapoartelor de evaluare nr. 36/15.11.2021, nr. 37/15.11.2021 și nr. 38/15.11.2021.– avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Preluarea din administrarea societățiiBRAICAR S.A. a bunurilor publice înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la pozițiile nr. 3, 9, 18 și 19, Capitolul F – „Sisteme de transport public local, în comun, de persoane, cu terenurile aferente”, ca urmare a lucrărilor ce vor fi executate conform proiectului ”Modernizare transport electric Bulevardul Independenței” și aprobarea trecerii acestora din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea 4 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.– avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unui teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila ce poate fi ocupat de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 421/31.08.2020, cu modificările ulterioare. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea contractului de închiriere nr. 13/17301/02.04.2001 încheiat cu RĂILEANU M. VASILE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, pentru terenul situat în Municipiul Brăila, str. Comuna din Paris c/c str. Oltului. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea contractului de închiriere nr. 105/20058/22.06.1995 încheiat cu RĂILEANU M. VASILE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, pentru terenul situat în Municipiul Brăila, Calea Galați c/c str. Rahovei. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Schimbarea denumirii construcției C1 situată în Brăila, Aleea Policlinicii nr. 8 din ,,Cămin ICMJ” în „Bloc CONCIVIA”, urmare a finalizării obiectivului „Reabilitare, recompartimentare, extindere cu mansardă și balcoane construcție P + 4E” – avizele comisiilor nr. 2 și 4

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a corpului de construcție C3 – anexă, în suprafață construită de 18,00 mp și a copertinei metalice situate în Municipiul Brăila, Piața Halelor, lot 1, în vederea casării, demolării și radierii acestora din Cartea Funciară, pentru implementarea obiectivului de investiție „Piața de pește”.– avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila. – avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila, în calitate de proprietar al terenurilor, pentru înscrierea în Cartea Funciară, a unor construcții proprietate privată, în condițiile art. 37, alin. (6) din Legea nr. 50/1991, republicată, în baza certificatului de atestare, în cazul construcțiilor executtate fară autorizație de construire. – avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a terenului în suprafață 27,00 mp, situat în Brăila, str. Hipodrom Complex Microhală.– avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a terenului în suprafață de 5,00 mp situat în Brăila, str. Negoiului nr. 33. – avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a terenului în suprafață 3,00 mp, situat în Brăila, str. Negoiului nr. 18. – avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Aprobarea novării contractelor de concesiune/superficie în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului-verbal încheiat la data de 14.12.2021 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Completarea C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.- avizele comisiilor nr. 1, 2 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 193,00 mp, situat în Brăila, str. Dumbrava Roșie nr. 34F, NCP 94018, în favoarea solicitanților MATEI NICUȘOR și MATEI ANIȘOARA CAMELIA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.- avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 345,00 mp, situat în Brăila, str. Castanului nr. 20, NCP 81204, în favoarea solicitantului NICULAE IRIMIA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acestuia. –avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 225,00 mp, indiviz din suprafața de 457, 00 mp, situat în Brăila, str. Progresului nr. 178, NCP 97407, în favoarea solicitanților STOICA GHEORGHE și STOICA ALIXANDRINA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3 proprietatea acestora. –avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 145,00 mp, indiviz din suprafața de 271, 00 mp, situat în Brăila, str. Ion Călugăru nr. 35, NCP 80630, în favoarea solicitanților VOICU IULIAN și VOICU RAMONA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3, C4 și C5, proprietatea acestora. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea termenului prevăzut de art. 3 alin. (1) lit. a) din H.C.L.M. Brăila nr. 72/28.02.2019 referitoare la „Aprobarea măsurilor necesare pentru buna administrare a punctelor termice/centralelor termice, preluate conform Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 275/28.01.2019”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 425/22.07.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 740/23.12.2019 și H.C.L.M. Brăila nr. 483/17.09.2020. – avizele comisiilor nr. 1, 2 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 22/30.05.2002 ce are ca obiect terenul în suprafață de 206,00 mp, situat în Brăila, șoseaua Baldovinești nr.16, aparținând domeniului privat al municipiului Brăila. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: ModificareaC.L.M. Brăila nr. 689/25.11.2021referitoarela„Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Calea Călărașilor nr. 6”. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Galați nr. 21 (apartament 9 + boxa 2). – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Polonă nr. 1B, bl. 1B parter (cabinet medical).–avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Polonă nr. 1B, bl. 1B etaj(cabinet medical).–avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru obiectivul <CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+Mp și ÎMPREJMUIRE>, la adresa din Municipiul Brăila, str. Vulturului nr. 9, inițiat de domnulCioroiu Fănel și doamna Cioroiu Mirela. – avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Desemnarea a doi consilieri locali care să facă parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Brăila. – avizul comisiei nr. 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunaianuarie 2022.

 

 • Alte probleme.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *