Sedința CLM Brăila pe luna iunie

Joi 30 iunie, incepand cu ora 09.00, la sala de sedinte a CUP „Dunărea” are loc sedinta ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila cu următoarea ordine de zi:

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din data de 30.06.2022.

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea de drept a mandatului de consilier local al Domnului POPESCU RĂZVAN, ca urmare a aplicării prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. – avizul comisiei nr. 5

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Viabilizare zone puncte termice». – avizele comisiilor nr.1 și 2

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de iluminat public la trecerile de pietoni (montare de console cu aparate de iluminat cu LED stradale) pentru 24 locații în următoarele zone: Str. Comuna din Paris de la Șos. Badovinești până la Șos. Rm. Sărat, Șos. Rm. Sărat de la Șos. de Centură până la Pod CF, Str. 1 Decembrie 1918 de la Pod CF până la Bdul Independenței, Str. M. Eminescu de la Bdul Independenței până la Bdul Al. I. Cuza, Bdul Al. I. Cuza de la Calea Călărașilor până la Calea Galați, Municipiul Brăila”. – avizele comisiilor nr.1 și 2

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciul Public de Asistență Medicală Brăila. – avizele comisiilor nr.1, 2, 3, 4 și 5

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M Brăila nr. 735/27.12.2021 referitoare la: ”Aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a alocaţiei zilnice de hrană, precum şi a contribuţiei de întreţinere a persoanelor îngrijite în centrele rezidenţiale din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila”. – avizele comisiilor nr.1 și 4 2

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Transformarea unui post vacant de personal contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brăila, Direcția Arhitect Șef – Serviciul Relații cu Publicul și Administrativ. – avizele comisiilor nr. 1 și 4

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea ORGANIGRAMEI și a STATULUI DE FUNCȚII ale Teatrului de Păpuși Brăila, prin transformarea unui post vacant în regim contractual. – avizele comisiilor nr. 1 și 4

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, subcapitolul G6, poz. nr. 480 – „parcare str. Unirii”, poz. nr. 481 – „parcare str. Plevna”, poz. nr. 482 – „parcare str. Roșiori” și poz. nr. 483 – „parcare str. Mihai Bravu”, conform raportului de evaluare. – avizele comisiilor nr.1 și 2

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea valorii de inventar a imobilului situat în Municipiul Brăila, Bd. Independenței nr. 4, Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci”, aflat în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – teatre, case de cultură, case și palate ale copiilor, biblioteci, muzee, grădinițe, cămine, spitale, policlinici, cămine de bătrâni”, poziția nr. 94, conform procesului – verbal de recepție a lucrărilor nr.1288/31.05.2021. – avizele comisiilor nr.1 și 2

11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea valorii de inventar a imobilului situat în Municipiul Brăila, Șos. Parcului nr. 7, Liceul cu Program Sportiv, aflat în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 103, conform proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor. – avizele comisiilor nr.1 și 2

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul E cu 330 de poziții noi, conform proceselor – verbale de recepție a punctelor gospodărești de tip modular și declararea acestora ca fiind bunuri de utilitate publică și transmiterea în administrarea și gestionarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Transmiterea în administrarea unității de învățământ ”Creșa Brăila” a bunurilor de utilitate publică ”Creșa nr.1”, teren situat în municipiul Brăila pe str. I.C. Brătianu nr.1A, ”Creșa nr.2” și ”Creșa nr.3”, ca urmare a reorganizării, precum și înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de administrare. – avizele comisiilor nr. 1, 2 și 5

14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 4 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”. – avizul comisiei nr. 2 3

15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în folosinţă gratuită a două terenuri în suprafaţă totală de 2,00 mp, situate în Brăila, Str. Ulmului și str. Sabinelor c/c str. Carantinei, solicitantei ENGIE ROMÂNIA S.A., pentru amplasarea unor stații de protecție catodică (SPC) pentru conducte GN în Brăila. – avizul comisiei nr. 2

16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 421/31.08.2020, cu modificările ulterioare. – avizele comisiilor nr.1 și 2

17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila. – avizul comisiei nr. 2

18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila.- avizul comisiei nr. 2

19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila, în calitate de proprietar al terenului, pentru înscrierea în Cartea Funciară, a unor construcții proprietate privată, în condițiile art. 37, alin. (6) din Legea nr. 50/1991, republicată, în baza certificatului de atestare a edificării, în cazul construcțiilor executate fără autorizație de construire. – avizul comisiei nr. 2

20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea desființării corpului de construcție C1, în suprafață de 54,00 mp, ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Matei Basarab nr. 71, conform Certificatului de urbanism nr. 214/16.02.2022, precum și radierea acestuia din Cartea Funciară nr.95362. – avizele comisiilor nr.1 și 2

21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”. – avizele comisiilor nr.1, 2 și 5

22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila în administrarea Consiliului Local Municipal Brăila a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, B-dul Independenței nr. 8, bl. B1, parter + mezanin. – avizele comisiilor nr.1 și 2

23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea novării contractelor de concesiune/superficie în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului – verbal încheiat la data de 14.06.2022 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003. – avizele comisiilor nr.1 și 2

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 264,00 mp, situat în Brăila, str. Cărămidari nr. 119, NCP 96127, în favoarea solicitantului COJOCARU IONEL, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestuia. – avizele comisiilor nr.1 și 2 4

25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 102,00 mp, indiviz din suprafața de 328,00 mp, situat în Brăila, Fundătura Crângului nr. 19 – 19A, NCP 97254, în favoarea solicitanților DUMITRAȘCU VASILE și DUMITRAȘCU ILINCA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3, C4, C5 și C6, proprietatea acestora. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 84,00 mp, indiviz din 378,00 mp, situat în Brăila, str. Matei Basarab nr. 34, NCP 97666, în favoarea solicitanților DUȚU DOCHIȚA, DUȚU GABI și URDUBAN VALENTINA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.- avizele comisiilor nr.1 și 2

27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 59,00 mp, indiviz din suprafața de 271,00 mp, situat în Brăila, str. Dorului nr. 23, NCP 88848, în favoarea solicitanților GHEORGHE MIRELA – VERONICA și GHEORGHE IULIAN, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora. – avizele comisiilor nr.1 și 2

28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 286,00 mp, situat în Brăila, str. Tecuci nr. 47A, NCP 72942, în favoarea solicitantului PASCAL RUBEN – CORNELIU, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia. – avizele comisiilor nr.1 și 2

29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 166,00 mp, situat în Brăila, str. Cărămidari nr. 123A, lot 2A, NCP 94697, în favoarea solicitantului RADU ALBINEL – MĂDĂLIN, în vederea extinderii construcțiilor existente situate în str. Cărămidari nr. 123A lot 1 și nr. 123A lot 2, proprietatea acestuia. – avizele comisiilor nr.1 și 2

30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 99,67 mp, indiviz din suprafața de 182,00 mp, situat în Brăila, str. Ioan Vodă Cel Cumplit nr. 51, NCP 98236, în favoarea solicitantului UDREA FĂNEL, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia. – avizele comisiilor nr.1 și 2

31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării unui număr de 43 de apartamente tip A.N.L., situate în Brăila, conform prevederilor art. 10, alin. (1) din Legea nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. – avizele comisiilor nr.1 și 2

32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea îndreptării erorii materiale strecurate în cuprinsul art.1 din H.C.L.M. Brăila nr. 303/30.05.2022 referitoare la: „Aprobarea vânzării unui număr de 50 de apartamente tip A.N.L., situate în Brăila, conform prevederilor art. 10, alin. (1) din Legea nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”. – avizele comisiilor nr.1 și 2 5

33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Magaziilor nr. 18J (fostă str. Magaziilor c/c str. Tecuci, lot 2), în suprafaţă de 236,00 mp, NCP 74800, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 116/30.03.2007 în favoarea doamnei IANCU LUIZA. – avizul comisiei nr. 2

34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea aplicabilității H.C.L.M. Brăila nr. 764/27.12.2021 referitoare la .– avizul comisiei nr. 1

35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea aplicabilității H.C.L.M. Brăila nr. 782/27.12.2021 referitoare la .– avizul comisiei nr. 1

36) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea participării reprezentanților Municipiului Brăila la Festivalul Internațional „Menelaidia”, în orașul Karditsa – Grecia, în perioada 22 – 29 august 2022. – avizele comisiilor nr.1 și 4

37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Înțelegerii de cooperare între Municipiul Brăila, România și Municipiul Efeler, Republica Turcia. – avizele comisiilor nr. 4 și 5

38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Al. I. Cuza nr. 114 (teren indiviz + C2, C4, C5 și C6). – avizele comisiilor nr.1, 2, 3, 4 și 5

39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Golești nr. 41. – avizele comisiilor nr.1, 2, 3, 4 și 5

40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 9. – avizele comisiilor nr.1, 2, 3, 4 și 5

41) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Neagră nr. 6. – avizele comisiilor nr.1, 2, 3, 4 și 5

42) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Vapoarelor nr. 13 bis. – avizele comisiilor nr.1, 2, 3, 4 și 5

43) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru obiectivul , la adresa din Municipiul Brăila, str. Minerva T.37, P.275/3/2/2 Lot 2, inițiat de societatea Denta Ceramic S.R.L. – avizul comisiei nr. 2 6

44) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru obiectivul , la adresa din Municipiul Brăila, Șoseaua Rm. Sărat nr.75 Lot1, inițiat de societatea Orient Company S.R.L. – avizul comisiei nr. 2

45) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea unor mandate speciale reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea BRAICAR S.A. Brăila. – avizul comisiei nr. 5

46) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2022.

47) Alte probleme.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *