58 de puncte pe Ordinea de zi a sedintei C.L.M. Braila

Miercuri, 31 august, de la ora 09.00, la Sala CUP „Dunarea”, are loc sedinta Consiliului Local Municipal Braila cu urmatoarea ordine de zi:

 • Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind:Încetarea de drept a mandatului de consilier local al Domnului CUPCIC VASILE, ca urmare a aplicării prevederilor art. 204, alin. (2) l) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. – avizul comisiei nr. 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Modificarea anexei nr. 5 – „Lista bunurilor propuse a fi achiziționate în anul 2022 din venituri proprii la cerere, din fond de dezvoltare sold/încasări an curent” și a anexei nr. 6 – „Lista bunurilor propuse a fi achiziționate în anul 2022 din excedentul realizat de unitățile sanitare publice în baza contractelor de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări de sănătate – fond dezvoltare, conform Legii nr. 95/2006 actualizată”, la bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila pe anul 2022, aprobat prin H.C.L.M. nr. 57/11.02.2022. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind:Actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Modernizare Piața Halelor – Sector fructe».–avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind:Actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Modernizare Piața Halelor – Sector producători».– avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de doamna consilier Neacșu Cornelia și domnul consilier Boșneag Sorin – Eugen, membri în A.G.A la societatea „Administrația Piețelor și Târgurilor S.A.” Brăila privind:Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, pe anul 2022.- avizul comisiei nr. 1
 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA”, pe anul 2022. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind:Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila, pe anulavizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind:Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2022.– avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind:Aprobarea documentației tehnico – economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare instalație de stingere cu hidranți interiori la Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”», cu finanțare de la bugetul local. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind:Aprobarea documentației tehnico –economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții «Reabilitare covor asfaltic curtea interioară a școlii și trotuare de acces elevi și cadre didactice, Școala Gimnazială A.S. Pușkin, Brăila», cu finanțare de la bugetul local. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind:Aprobarea documentației tehnico – economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare covor asfaltic curtea interioară a școlii – Școala Gimnazială „Sf. Andrei”», cu finanțare de la bugetul local. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind:Aprobarea documentației tehnico –economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții «Reabilitare ceas  de orientare publică, Piața Traian nr. 1», cu finanțare de la bugetul local. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind:Aprobarea documentației tehnico – economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Modernizare spații publice din cartierele Vizirului și Buzăului», cu finanțare de la bugetul local.– avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind:Aprobarea Studiului de Fezabilitate (S.F.) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții Viabilizare teren locuințe Cartier Lacu Dulce, str. Dorului – Cazasului, CF București – Brăila, etapa II Sud. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind:Avizarea completării Anexelor nr.1 și nr. 2 la Caietul de Sarcini al activității de administrare, exploatare și întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații din aria delegată Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Brăila, precum și a formei actualizate a acestora. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind:Acordarea către persoane juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activităţi de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice, a unei cantităţi de material lemnos provenit din toaletările şi doborârile de arbori realizate în scopul asigurării măsurilor privind siguranţa persoanelor care pot fi afectate de ruperile şi desprinderile arborilor şi elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare. – avizul comisiei nr. 4
 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Aprobarea declanșării procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție ai REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA, care au solicitat reînnoirea mandatului, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. – avizul comisiei nr. 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ECO S.A. Brăila.– avizul comisiei nr. 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Atribuirea denumirii de „NORD RESIDENCE” zonei rezidențiale situate în perimetrul nordic al Municipiului Brăila, Șoseaua Baldovinești nr. 16 -20, precum și atribuirea de denumiri pentru căile de acces, respectiv „STR. MAGNOLIEI”, „STR. MUZELOR” și „STR AMBIENTULUI” și includerea acestora în Nomenclatorul Stradal al Municipiului Brăila. – avizul comisiei nr. 2.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Modificarea elementelor de identificare și a valorii de inventar ale bunului de uz public „Faleză” înscris înInventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, subcapitolul G4, poziția nr. 4. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind:Modificarea valorii de inventar a imobilului situat în Municipiul Brăila, Progresului nr. 7, Școala Gimnazială ”Ion Luca Caragiale”, aflat înInventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 71, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1916/09.06.2022.– avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Modificarea valorilor de inventar ale bunurilor de uz public situate în Municipiul Brăila, Parc Monument Lot 2 și Parc Monument Lot 4, înscrise la G, Subcapitolul G4, poz.1, precum șia valorii de inventar a imobilului denumit generic „Autodrom”, situat în Municipiul Brăila, str. Mircea Mălăeru nr. 82, înscris la Cap. H, poz. nr. 104, aflate în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform raportului de evaluare.– avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Declararea ca fiind bunuri de uz public local a imobilelor denumite generic „parcări” ce au făcut obiectul actualizării Inventarului domeniului public al Municipiului Brăila, situate în Brăila, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, NCP 97811 și NCP 97834, str. Unirii, NCP 97863, str. Plevna, NCP 97924 și str. Roșiori, NCP 97973, precum și darea acestora în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila.avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind:Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, cu SECȚIUNEA II – bunuri mobile, conținând 31 de poziții noi, privind ”elemente de amenajare pentru loc de joacă pentru copii”, declararea acestora ca fiind bunuri de uz public local și darea acestora în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Completarea 4 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”. – avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Dezmembrarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila. – avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind:Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.421/31.08.2020, cu modificările ulterioare.– avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind:Închirierea prin încredințare directă a unui teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării unei lăzi frigorifice în fața spațiului comercial exdistent. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind:Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila. – avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Aprobarea ieșirii din indiviziune prin partaj convențional și plata echivalentului cotei corespunzătoare din imobilul situat în Brăila, str.24 Ianuarie 1859, nr. 1, ce aparține Municipiului Brăila. – avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind:Aprobarea vânzării unui număr de 26 de apartamente tip A.N.L., situate în Brăila, conform prevederilor art. 10, alin. (1) din Legea nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.– avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind:Aprobarea vânzării în condițiile Legii nr.85/1992 coroborat cu Decretul Lege nr. 61/1990 și Legea nr.244/2011, a apartamentului nr. 60 situat în Brăila, str. Aleea Mugurilor nr. 5, bloc H3, scara 3, etaj 4. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind:Aprobarea vânzării în condițiile Legii nr.85/1992 coroborat cu Decretul Lege nr. 61/1990 și Legea nr.244/2011, a apartamentului nr. 108 situat în Brăila, Aleea Policlinicii nr. 3, bloc G14, scara 6, etaj 1.– avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind:Completarea C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.– avizele comisiilor nr. 1, 2 și 5

  

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 170,00 mp, situat în Brăila, str. Olteniei nr. 7B, NCP 96653, în favoarea solicitantului CUPLIU MARIAN, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestuia.– avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul Al.I.Cuza nr. 253. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Anghel Salighy nr. 6, lot 1. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Belvedere nr. 4, Corp C1 – Ap. 3. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Cojocari nr. 13. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fortificației nr.4. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Gheorghe Marinescu nr. 5. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Ion Luca Caragiale nr. 12. –avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărăști nr. 27. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind:Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Petru Maior nr. 21. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Plevna nr. 151.– avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Unirii nr. 145. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

  

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru obiectivul <Construire Magazin Piese Auto de Schimb pentru Mașini și Utilaje Agricole>, la adresa din Municipiul Brăila, Șoseaua Focșani nr. 152 H, inițiat desocietatea Agritehnica Service S.R.L. –avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru obiectivul <Construire locuință parter, împrejmuire teren și amplasare piscină>, la adresa din Municipiul Brăila, Strada Nicolae Iorga nr. 48, inițiat dedomnulDOBREV EDUARD – IONUȚ și doamna DOBREV CĂTĂLINA.avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru obiectivul < Construire spațiu comercial (Minimarket)>, la adresa din Municipiul Brăila, Strada Grației nr. 59, inițiat dedoamna SOTIRIADE NATALIA. avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind:Modificarea anexelor nr. 1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 549/30.09.2021 referitoare laDesemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie, precum și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Brăila”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 407/15.07.2022. – avizul comisiei nr. 4

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind:Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 316/30.05.2022 referitoare la „Achiziţionarea de către Municipiul Brăila a imobilului situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 17, colț cu str. Pensionatului (construcția C1), NCP 71018 – C1”.avizele comisiilor nr. 1, 2 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Modificarea C.L.M. Brăila nr. 439/11.08.2021 referitoare laDesemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ECO S.A. Brăila.”avizul comisiei nr. 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind:Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 613/13.11.2020 referitoare la „Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila.-avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind:Modificarea C.L.M. Brăila nr. 618/13.11.2020 referitoare la „Modificarea componenţei comisiei prevăzută de art. 3 dinH.C.L.M. Brăila nr. 4/30.01.2003 referitoare la <Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare-cumpărare>”, completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 681/26.11.2020.avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 7,1 ha, situat în perimetrul I, aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.- avizul comisiei nr. 2

  

 • Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunaseptembrie 2022.

 

 • Raport privind: Activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în cursul semestrului I al anului 2022.

 

 • Alte probleme.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *