Vineri, şedință CLM Brăila

Vineri, 30 septembrie 2022, la sala de şedințe a CUP „Dunărea” Brăila, are loc şedința Consiliului Local Municipal cu următoarea ordine de zi:
1) Depunere jurământ.
2) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 569/23.10.2020 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila”, completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 609/13.11.2020 și modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 676/26.11.2020, H.C.L.M. Brăila nr. 328/16.07.2021, H.C.L.M. Brăila nr. 379/07.07.2022, H.C.L.M. Brăila nr. 415/15.07.2022 și H.C.L.M. Brăila nr. 430/29.07.2022.
3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Realizare lucrări în vederea obținerii autorizației pentru securitate la incendiu, Corp C3- Grădinița nr. 60 și Corp Clădire Internat Liceul cu Program Sportiv Brăila», cu finanțare de la bugetul local.
4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Sistematizare pe verticală – Calea Călărașilor nr. 59», cu finanțare de la bugetul local, aprobați prin H.C.L.M. Brăila nr. 333/16.07.2021.
5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare covor asfaltic curtea interioară a școlii – Școala Gimnazială „Anton Pann” Brăila», cu finanțare de la bugetul local.
6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Instalație de desfumare de la Biblioteca Școlii Gimnaziale „Vlaicu Vodă” Brăila», cu finanțare de la bugetul local.
7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Studiului de Fezabilitate (S.F.) și a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții «Modernizare Str. Independenței, între Vadul Ghecetului și Vadul Rizeriei».
8) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea cuantumului și a plății cotizației ce revine Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, în calitate de membru al Asociaţiei de Cooperare și Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Stațiunii Lacul Sărat Brăila, pentru anul 2022.
9) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali Pătărlăgeanu Valentin și Tudose Daniel, membri în A.G.A. la societatea BRAICAR S.A. Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății „BRAICAR” S.A. BRĂILA, pe anul 2022.
10) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 578/05.10.2021 referitoare la „Aprobarea măsurilor necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 în cadrul proiectului «Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 36 Furnicuța», modificată prin H.C.L.M. nr. 398/15.07.2022.
11) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Acordarea, începând cu anul 2023, a subvenţiilor de la bugetul local asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor din Judeţul Brăila.
12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA.
13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Brăila, Inspectoratul de Poliție Județean Brăila, Liceul cu Program Sportiv Brăila, Direcția Județeană de Sport Brăila, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dunărea” al Județului Brăila, Direcția Județeană pentru Familie și Tineret Brăila și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog.
14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea valorii de inventar a bunului public înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G10 – „Cimitire”, poziția nr. 5, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11630/26.07.2022.
15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea valorii de inventar a imobilului situat în Municipiul Brăila, str. Oborului nr. 10, Grădinița cu program prelungit nr.36, aflat în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 39, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 256/07.04.2022.
16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Radierea din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila a corpurilor de construcții C1 – școală, cu o suprafață construită de 426,17 mp, identificat cu NCP 14312-C1 și C2 – grup sanitar, cu o suprafață construită de 35,96 mp, identificat cu NCP 14312-C2, situate în municipiul Brăila, str. Cezar Petrescu nr.9A, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 24000/02.08.2022 și a documentației cadastrale, precum și radierea acestora din Cartea Funciară nr.93809.
17) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 – Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate.
18) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Completarea anexei nr. 4 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 421/31.08.2020, cu modificările ulterioare.
20) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Dezmembrarea unui teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila.
21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a bunurilor din Parcul Monument, înscrise în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, subcapitolul G4, poziția nr. 1, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora.
22) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
23) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Prelungirea contractelor de închiriere pentru terenuri ce aparțin domeniului public al municipiului Brăila, în vederea desfășurării de activități comerciale diverse.
24) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
25) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Prelungirea contractului de închiriere având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, B-dul. Alexandru Ioan Cuza, nr. 216, parter, încheiat cu ASOCIAŢIA COLUMBOFILĂ DANUBIUS BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.
26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Paul Brătășanu nr. 9 (Zona Industrială Sud, lot 105), în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 14024, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 363/28.09.2004 în favoarea domnului OPREA FĂNEL și radierea acestuia din Cartea Funciară nr. 98852 Brăila.
27) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 300,00 mp, situat în Brăila, str. Mecanizatorilor nr. 5, NCP 97866, în favoarea solicitantului BOURCEANU GABRIEL, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia.
28) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea vânzării locuinței situată în Municipiul Brăila, Bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 70, conform Legii nr. 112/1995, coroborată cu Legea nr.10/2001.
29) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Acordul Consiliului Local Municipal Brăila cu privire la scoaterea la licitație publică, în vederea vânzării, a imobilului situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 29, etaj, de către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor, în vederea demarării procedurii.
30) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul Al.I.Cuza nr. 249 (C2 și C3 + cota indiviză ½ din beci). – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5
31) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Militară nr. 26.
32) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Militară nr. 28.
33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2022.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *