Ajutoarele de căldură pentru brăileni

  • activitatea de acordare a ajutorului de încălzire/suplimentului pentru energie conform Legii nr. 226/2021 a consumatorului vulnerabil

Începând cu data de 17 octombrie 2022 se va desfășura activitatea de acordare a ajutorului de încălzire/suplimentului pentru energie conform Legii nr. 226/2021 a consumatorului vulnerabil.

Astfel, venitul maxim până la care se poate beneficia de subvenție/supliment este până la 1386 lei/membru de familie, respectiv 2053 lei pentru persoana singură. Procedura de acordare presupune succesiunea următorilor pași:

1. Pentru a deveni eligibili şi pentru a beneficia de ajutoare de încălzire sau supliment pentru energie, constând în gaze naturale şi energie electrică, combustibil solid şi sau petrolier, SOLICITANŢII SE VOR PROGRAMA ONLINE PE SITE-UL INSTITUŢIEI www.dasbraila.ro PERSONAL SAU CU AJUTORUL ANGAJAȚILOR INSTITUȚIEI, PENTRU A DEPUNE LA GHIȘEELE DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIN STRADA ȘCOLILOR NR. 64, CEREREA ȘI DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE, PRECUM ȘI ACTELE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENȚA FAMILIEI, VENITURILE REALIZATE DE CĂTRE MEMBRII ACESTEIA, LOCUINȚA SAU BUNURILE DEȚINUTE DE ACEȘTIA.

– Numerele de telefon la care se pot efectua programări sunt următoarele: 0711929276; 0711929094.

2. Lista documentelor ce trebuie prezentate în susținerea cererii pentru ajutorul de încălzire/suplimentul pentru energie este următoarea:

a. Actele de identitate aflate în termen de valabilitate ale membrilor familiei cu domiciliul/reședința la adresa pentru care se solicita ajutorul (carte/buletin de identitate, pașaport, carte de identitate provizorie, certificat de naștere pentru copiii sub 14 ani, permis de ședere temporară sau permanentă sau document de identitate pentru cetățenii străini sau apatrizi) – original și copie;

b. Documente din care să rezulte situația juridică a minorului față de reprezentantul sau legal – hotărârea judecatorească de încredințare în vederea adopției, de încuviințare a adopției, de instituire a măsurii de plasament, de încredințare spre creștere si educare etc. – original și copie;

c. Certificat de căsătorie/ certificat de deces/ Hotărâre judecatorească definitivă și irevocabilă de divorț – original și copie;

d. Dovada privind totalitatea veniturilor nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii: adeverința privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masa sau cu mențiunea că nu se beneficiază de bonuri de masa), cupoane de pensii, cupon asigurări de șomaj, cupoane de indemnizații pentru creșterea copilului până la 2 sau 3 ani, cupoane de indemnizații cu caracter permanent, orice alt act doveditor referitor la veniturile realizate; acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende, părți sociale, hotărârea judecatorească privind stabilirea obligației legale de întreținere, etc. 2/3

e. Acte din care să rezulte calitatea titularului față de imobilul pentru care se solicită ajutorul: proprietar (copie dupa actul de proprietate, donație, certificat de mostenitor dacă s-a dezbatut succesiunea, etc), chiriaș (copie contract de închiriere), împuternicit (împuternicire notarială de la proprietar/chiriaș), dovada calității de reprezentant legal, contractul de înstrăinare cu clauza de întreținere – original și copie;

f. Adeverința de la asociația de proprietari/locatari din care să rezulte numele și numărul de persoane care locuiesc la adresa respectivă și sunt luați în calcul la stabilirea cheltuielilor pentru întreținerea locuinței;

g. Certificatul de înmatriculare / cartea de identitate a autoturismului / autoutilitarei/ autocamionului/ motocicletei deținut/e în proprietate, închiriere, concesiune, comodat etc – original și copie;

h. Cea mai recenta factura de gaze/energie electrica- COPIE i. Alte acte, după caz, în susținerea cererii.

3. Cererea/declarația pe propria răspundere se completează operativ, de către personalul cu atribuții, în sistemul informatic al instituției, după verificarea veridicității și corectitudinii datelor din actele prezentate.

4. Nu este necesar ca solicitanții să completeze singuri formularele de cerere/declarație pe propria răspundere, acestea pot fi completate și transmise doar în cazul în care cererea și documentele doveditoare sunt transmise electronic pe email-urile instituției.

5. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se stabilește în funcție de data depunerii cererii, repectiv: Data depunere

Perioada acordare 17.10.2022- 20.11.2022 pentru 5 luni

21.11.2022– 20.12.2022 pentru 4 luni

21.12.2022– 20.01.2023 pentru 3 luni

21.01.2023– 20.02.2023 pentru 2 luni

21.02.2023- 20.03.2023 pentru 1 lună

6. Consumatorii vulnerabili al caror venit net mediu lunar pe membru de familie este de 1386 lei/persoană, în cazul familiei, respectiv 2053 lei în cazul persoanei singure pot beneficia lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

-10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;

-30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;

-20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună. Suplimentul se poate solicita împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței în baza aceleiași cereri, sau separat făcând obiectul unei alte cereri. Cuantumul suplimentului pentru energie se stabilește cumulat pentru toate sursele de energie utilizată.

7. În vederea respectării condițiilor de acordare a dreptului la ajutor pentru încălzire și supliment, funcționarii publici din cadrul Direcției de Asistență Socială vor efectua verificări cu privire la bunurile deținute, veniturile realizate și orice alte detalii privind situația financiară.

VALOARE AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIRE

incalzire_page-000311

 

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru incalzirea locuintei

I Bunuri imobile

1 . Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2 . Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

II Bunuri mobile*)

1.Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2. Mai mult de un autoturism/ motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”

5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric *) Aflate în stare de funcţionare

III Depozite bancare Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

IV Terenuri/animale şi/sau păsări Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Mentionam ca, incepând cu data de 10.10.2022, Serviciul Evidență Plată Beneficii de Asistență Socială (Venit Minim Garantat, Alocatie de Sustinere a Familiei) și Biroul Alocații și Indemnizații Creștere Copil își vor desfășura activitatea în sediul Centrului Comunitar Bunici și Nepoți situat în Municipiul Brăila, str. Anghel Saligny nr. 17.

Program de lucru cu publicul: Luni- Joi- interval orar 08:30-15:00. Telefon Biroul Alocații și Indemnizații Creștere Copil: 0762246340 Telefon Serviciul Evidență Plată Beneficii de Asistență Socială: 0786273162

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *