Vineri 28 octombrie, ședința Consiliului Local Municipal

Vineri 28 octombrie 2022, de la ora 09.00, la sala C.U.P. Dunărea Brăila, are loc ședința Consiliului Local Municipal cu următoarea Ordine de zi:

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare curte interioară – Școala Gimnazială „Radu Tudoran” Brăila», cu finanțare de la bugetul local.

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare curte interioară – Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Brăila», cu finanțare de la bugetul local.

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 129/31.03.2020, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 126/31.03.2022, privind „Aprobarea documentației tehnico – economice S.F./D.A.L.I., a indicatorilor tehnico – economici și a proiectului <Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Brăila>”.

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei la HCLM nr. 51/11.02.2022 referitoare la aprobarea utilizării sumei de 56.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2022, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 386/15.07.2022 și prin H.C.L.M. Brăila nr. 508/19.09.2022.

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila, pe anul 2022.

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, pe anul 2022.

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila, pe anul 2022.

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila, pe anul 2022.

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2022.

10) Proiect de hotărâre inițiat de doamna consilier Neacșu Cornelia și domnul consilier Boșneag Sorin – Eugen, membri în A.G.A la societatea „Administrația Piețelor și Târgurilor S.A.” Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila, pe anul 2022.

11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2022.

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Municipiului Brăila, a contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local și a contului de execuţie al bugetelui instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, la 30.09.2022.

13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea acordării sporului pentru asigurarea continuității activității personalului din unitățile de asistență socială organizate în subordinea Consiliului Local Municipal Brăila.
14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Direcția de Asistență Socială Brăila și Liceul de Arte “HARICLEA DARCLÉE” Brăila referitor la desfășurarea de activități didactice în incinta imobilului situat în Municipiul Brăila, Str. Anghel Saligny nr. 17.

15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea art. 2 din anexa nr. 4 la H.C.L.M. nr.239/28.05.2021 privind: „Aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale din cadrul Complexului rezidențial „Sfânta Maria” Brăila, instituție de asistență socială cu personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare”.

16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 526/30.09.2022 referitoare la ”Acordarea, începând cu anul 2023, a subvenţiilor de la bugetul local asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor din Judeţul Brăila”.

17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea ORGANIGRAMEI și a STATULUI DE FUNCȚII ale Teatrului de Păpuși Brăila, prin transformarea unor posturi vacante în regim contractual.

18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, subcapitolul G6, poz. nr. 482 – „parcare str. Roșiori – tronson 3” și poz. nr. 483 – „parcare str. Mihai Bravu – tronson 4”, conform rapoartelor de evaluare.

19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea structurii subcapitolului G10 – „Cimitire” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare.

20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea elementelor de identificare ale bunului de utilitate publică «Căminul Cultural „Nedelcu Chercea”», înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 2, conform actului de dezmembrare autentificat sub nr. 3487/03.07.2020.

21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea valorii de inventar a imobilului situat în Municipiul Brăila, Str. Mircea Vodă nr. 5, Grădinița cu program prelungit nr. 47, aflat în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 48, conform proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.1/03.03.2022 și nr. 2/03.03.2022.

22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea valorii de inventar a imobilului situat în Municipiul Brăila, Bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 184, Liceul de Arte „Hariclea Darclee”, aflat în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 101, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3793/04.08.2022.

23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea valorii de inventar a imobilului situat în Municipiul Brăila, Bd. Independenței nr. 65, Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”, aflat în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 92, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 22354/18.07.2022.

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea elementelor de identificare ale bunurilor de interes public, înscrise la Capitolul J – ”Adăposturile A.L.A.”, situate în municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 325, bloc D1, Calea Călărașilor nr. 323, bloc D2 și Calea Călărașilor nr. 321, bloc D3, aflate în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, conform documentației tehnice pentru calculul suprafeței de teren în cotă indiviză.

25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea „Raportului privind stadiul realizării până la data de 30.09.2022 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila”.

26) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali municipali Pătărlăgeanu Valentin și Tudose Daniel, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea BRAICAR S.A. Brăila privind: Acordarea unor mandate speciale reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor, pentru completarea art. 6 din Actul constitutiv actualizat al societății BRAICAR S.A. Brăila.
27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Transmiterea în administrarea Casei de Cultură a Municipiului Brăila, pe o perioadă de 10 ani, a bunului de utilitate publică „Cămin Cultural Nedelcu Chercea”, situat în Municipiul Brăila, Strada Comuna din Paris nr. 93, NCP 95365, în vederea desfășurării activității.
28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 392/15.07.2022 referitoare la „Predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A., a amplasamentului situat în Municipiul Brăila, B-dul Independenței nr. 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții <Reabilitare și modernizare clădire monument istoric – Colegiul Național Gheorghe Munteanu Murgoci>.

29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 556/30.09.2019, referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru vânzarea construcțiilor edificate pe terenurile atribuite în folosință gratuită în baza Legii nr.15/2003”, completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 149/31.03.2020 și H.C.L.M. Brăila nr. 118/29.03.2021.

30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 4 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 421/31.08.2020, cu modificările ulterioare.

32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea termenului de închiriere a apartamentelor atribuite prin încredinţare directă, ca locuinţe de serviciu Teatrului „Maria Filotti” Brăila.
33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila, în calitate de proprietar al terenului, pentru înscrierea în Cartea Funciară, a unor construcții proprietate privată, în condițiile art. 37, alin. (6) din Legea nr.50/1991, republicată, în baza certificatului de atestare a edificării, în cazul construcțiilor executate fără autorizație de construire

35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 236,00 mp, situat în Brăila, str. Magaziilor nr. 18J, NCP 74800, în favoarea solicitantului OPRIȘAN GEORGICĂ, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia.
36) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 22,00 mp, indiviz din suprafața de 278,19 mp indiviz din suprafața de 362,00 mp, situat în Brăila, str. Mihai Bravu nr. 243, NCP 88885, în favoarea solicitanților STĂNESCU DANIEL FERDINAND și STĂNESCU DOINA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.

37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Egretei nr. 3, în suprafaţă de 210,00 mp, NCP 95273, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 519/06.10.2020 în favoarea domnului ANTON GHEORGHIȚĂ.

38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr. 10, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85411, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 521/06.10.2020 în favoarea domnului BOBOCEA FLORIAN.
39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr. 14, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95267, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 523/06.10.2020 în favoarea doamnei BURLĂ IRINA.
40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 26, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 80326, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 524/06.10.2020 în favoarea domnului CĂLDĂRESCU TEODOR.

41) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 36, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 76763, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 525/06.10.2020 în favoarea domnului CĂPĂȚÂNĂ IONEL.
42) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 29, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 75676, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 526/06.10.2020 în favoarea doamnei CHIRAC DANIELA.

43) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, Str. Păltiniș nr. 16, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 77577, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 527/06.10.2020 în favoarea domnului CIOBOTARU MARIUS.

44) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 24, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 77300, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 528/06.10.2020 în favoarea domnului CIUDIN NICOLAE.

45) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr. 24, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85424, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 531/06.10.2020 în favoarea domnului DIMACHE WILHELM – MIHAIL.

46) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 27, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 91149, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 533/06.10.2020 în favoarea doamnei DUMITRU ANAMARIA – LUCIANA și radierea acestuia din Cartea Funciară nr. 91149 Brăila.

47) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 4, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95269, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 535/06.10.2020 în favoarea domnului GHEORGHE GABRIEL.

48) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 17, în suprafaţă de 319,00 mp, NCP 77091, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 537/06.10.2020 în favoarea domnului IACOB LEONARD.

49) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, Str. Păltiniș nr. 5, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 78674, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 540/06.10.2020 în favoarea doamnei LUPU ELENA.

50) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 38, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95272, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 541/06.10.2020 în favoarea domnului MARDARE VALENTIN – CĂTĂLIN.

51) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 18, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 77322, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 543/06.10.2020 în favoarea domnului MOCANU CRISTIAN-JENEL.

52) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Berzei nr. 6, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85495, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 545/06.10.2020 în favoarea domnului NEACȘU MARIAN.

53) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, Str. Păltiniș nr. 20, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95292, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 546/06.10.2020 în favoarea domnului NEGRĂU – VĂRGUȚĂ OCTAVIAN – NICUȘOR.

54) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, Str. Egretei nr. 15, în suprafaţă de 210,00 mp, NCP 85452, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 547/06.10.2020 în favoarea domnului PARASCHIV ANGHELUȚĂ. – avizul comisiei nr. 2

55) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 1, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 79186, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 548/06.10.2020 în favoarea domnului PLEȘEA ION – COSTEL și radierea acestuia din Cartea Funciară nr. 79186 Brăila. – avizul comisiei nr. 2

56) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Berzei nr. 12, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85471, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 550/06.10.2020 în favoarea domnului RAHTOPOLO DUMITRU. – avizul comisiei nr. 2

57) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 34, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 75364, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 552/06.10.2020 în favoarea domnului SIMA IONEL. – avizul comisiei nr. 2

58) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr. 20, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85418, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 553/06.10.2020 în favoarea doamnei STAMATE FLORENTINA. – avizul comisiei nr. 2

59) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Babadag nr. 4, în suprafaţă de 210,00 mp, NCP 90365, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 554/06.10.2020 în favoarea domnului STANCIU ȘTEFAN și radierea acestuia din Cartea Funciară nr. 90365 Brăila. – avizul comisiei nr. 2

60) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 3, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95270, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 555/06.10.2020 în favoarea domnului ȘCHIAUA PETRUȘ. – avizul comisiei nr. 2

61) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Egretei nr. 7, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 85420, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 558/06.10.2020 în favoarea domnului UDREA (fost Cucu) ROBERT – IONEL și radierea acestuia din Cartea Funciară nr. 85420 Brăila. – avizul comisiei nr. 2

62) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 9, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95263, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 559/06.10.2020 în favoarea doamnei VASILE LILIANA-TATIANA. – avizul comisiei nr. 2

63) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 25, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85391, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 560/06.10.2020 în favoarea doamnei VASILE MIRELA. – avizul comisiei nr. 2

64) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 9, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95290, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 563/06.10.2020 în favoarea doamnei ZAHARIA VERONICA-ELENA.– avizul comisiei nr. 2

65) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării în condițiile Legii nr.85/1992 coroborat cu Decretul Lege nr. 61/1990 și Legea nr.244/2011, a apartamentului nr. 376 situat în Brăila, Aleea Cocorilor nr. 12, bloc E4, scara 6, etaj 7. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

66) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării în condițiile Legii nr.85/1992 coroborat cu Decretul Lege nr. 61/1990 și Legea nr.244/2011, a apartamentului nr.82 situat în Brăila, Calea Galați nr. 323, bl. 1, sc. 5, et.4.
67) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 615/13.11.2020 referitoare la „Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002”.

68) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Oituz nr. 7.

69) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării unui număr de 7 de apartamente tip A.N.L., situate în Brăila, conform prevederilor art.10, alin. (1) din Legea nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
70) Proiect de hotărâre inițiat de domnul viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „Lotizare în vederea construirii de locuințe unifamiliale și colective”, la adresa din Municipiul Brăila, Șos.Râmnicu Sărat nr. 92 Lot1 5/1/1, 6/1, 10/1, Nr. cad. 90577, 90559 și 90667, inițiat de societatea IMOMAR S.R.L.

71) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2022.

72) Alte probleme.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *