Vineri de la ora 09.00, este sedinta Consiliului Local

Vineri, 25 noiembrie 2022, de la ora 09.00, la sala de sedinte a Companiei de utilitati publice „Dunarea” S.A. are loc sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Braila cu urmatoarea Ordine de zi:

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea C.L.M. Brăila nr. 50/11.02.2022 referitoare la „Aprobarea cuantumului lunar al unei burse și a numărului acestora pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe anul 2022”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 123/31.03.2022, H.C.L.M. Brăila nr. 205/20.04.2022 și H.C.L.M. Brăila nr. 562/12.10.2022. –
 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brăila pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite (media 10 la examenul național de bacalaureat), în anul școlar 2021- 2022.  
 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brăila pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare, competițiile și concursurile naționale și internaționale, în anul școlar 2021 – 2022. 

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila, pe anul 2022.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul  
 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA”, pe anul 2022.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila, pe anul 2022.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Transformarea unei funcții contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Brăila. –
 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare covor asfaltic curtea interioară a școlii și trotuare de acces elevi și cadre didactice, Liceul Tehnologic Edmond Nicolau Brăila», cu finanțare de la bugetul local.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 669/28.11.2019 referitoare la <Aprobarea proiectului “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Brăila”, a documentației tehnico – economice faza I, a indicatorilor tehnico – economici, precum și depunerea acestuia în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ>.
 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Actului adițional nr.1/2022 la Contractul de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Brăila și a activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în municipiul Brăila nr. 360/07.06.2022, precum și acordarea unui mandat special domnului Primar Viorel – Marian Dragomir, în calitate de reprezentant de drept al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Brăila, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila.
 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea numărului mediu lunar al legitimațiilor pentru care Direcția de Asistență Socială va asigura plata gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, persoanelor cu dizabilități încadrate în gradul grav și accentuat de handicap, asistenților personali, cât și însoțitorilor acestora, pentru anul 2023.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce urmează a fi prestate în anul 2023.
 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei 4 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unui teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila ce poate fi ocupat de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 421/31.08.2020, cu modificările ulterioare.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila cu privire la construire sens giratoriu cu pilon de semnalizare centru comercial, diverse / reconfigurare trasee de utilități publice, racorduri stradale adiacente sensului giratoriu, realizare accese auto și pietonale către incinta centrului comercial și organizare de execuție pe str. Industriei – tronson 1, de către Kaufland România S.C.S. și Lidl România – Societate în Comandită, conform memoriului tehnic, urmând ca după terminarea lucrărilor beneficiarul investiției să fie Municipiul Brăila.  
 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea elementelor de identificare și a valorilor de inventar a unor bunuri publice, aflate în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul A – „Străzi” și Capitolul G, subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, conform documentației cadastrale și a procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor                 nr. 2774/27.01.2022.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea valorii de inventar a bunului public înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G10 – „Cimitire”, poziția nr. 9, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11666/27.07.2022.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea valorii de inventar a imobilului situat în Municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 346A, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu”, aflat în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 102, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2808/11.10.2021.  
 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea valorii de inventar a imobilului situat în Municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 307A, Colegiul Național „Ana Aslan”, aflat în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 146, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  2987/09.08.2022.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, subcapitolul G11 – „Rețea de iluminat public”, cu pozițiile nr. 66, 67, 68, 69 și 70, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 30679/06.10.2022.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila, în calitate de proprietar al terenului, pentru înscrierea în Cartea Funciară, a unor construcții proprietate privată, în condițiile art. 37 alin. (6) din Legea     50/1991, republicată, în baza certificatului de atestare a edificării, în cazul construcțiilor executate fără autorizație de construire.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.  
 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea terenului, situat în Municipiul Brăila, str. Bicaz nr. 22, în suprafață de 186,00 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, în administrarea Consiliului Local Municipal Brăila.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea ieșirii din indiviziune prin partaj convențional și plata echivalentului cotei corespunzătoare din imobilul situat în Brăila, str. Mihail Kogălniceanu nr. 134, ce aparține Municipiului Brăila.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea duratei de atribuire în folosință gratuită a spaţiului situat în Brăila, B-dul Dorobanților nr. 1, 20B, parter, ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, entitate cu statut de utilitate publică, în vederea desfăşurării activităţii.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea termenului prevăzut de art. 3 alin. (1) lit. a) din H.C.L.M. Brăila nr. 72/28.02.2019 referitoare la „Aprobarea măsurilor necesare pentru buna administrare a punctelor termice/centralelor termice, preluate conform Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 275/28.01.2019”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 425/22.07.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 740/23.12.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 483/17.09.2020 și H.C.L.M. Brăila nr. 820/27.12.2021.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării unui număr de 5 de apartamente tip A.N.L., situate în Brăila, conform prevederilor 10 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea novării contractelor de concesiune/superficie în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului – verbal încheiat la data de 07.11.2022 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003.
 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 256,00 mp,  situat în Brăila, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 67, NCP 97213, în favoarea solicitantului ARAMĂ MARIAN, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestuia.
 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 54,00 mp, indiviz din 254,00 mp, situat în Brăila, str. Mihai Viteazu nr. 83, NCP 98356, în favoarea solicitantei CHIRILĂ MARIANA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acesteia.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 269,00 mp, situat în Brăila, str. Câmpului nr. 85E, NCP 91583, în favoarea solicitantei OANCEA GEORGETA, teren pe care se află amplasate construcțiile C3 și C4, proprietatea acesteia.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 228,00 mp, situat în Brăila, str. Traian Demetrescu nr. 2, NCP 98321, în favoarea solicitanților OLARU VASILICĂ și OLARU IONICA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 54,00 mp, indiviz din 304,00 mp, situat în Brăila, Avram Iancu nr. 12, NCP 98909, în favoarea solicitantului PARTENIE GHEORGHE, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestuia.
 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 13,00 mp indiviz din 239,00 mp, situat în Brăila, str. George Coșbuc nr. 41bis, NCP 76298, în favoarea solicitanților PAVEL MIHAICA și PAVEL ION, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3, C4, C5 și C6, proprietatea acestora.
 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 8,00 mp indiviz din 225,00 mp, situat în Brăila, str. Vlad Țepeș nr. 2A, NCP 97473, în favoarea solicitanților RENȚEA AURELIAN și RENȚEA MARILENA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 356,00 mp, situat în Brăila, str. Pescărușului nr. 18, NCP 98882, în favoarea solicitanților ROBU FLORIN și ROBU LENUȚA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C3, proprietatea acestora.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 46,00 mp, indiviz din 350,00 mp, situat în Brăila, str. Traian Demetrescu nr. 1A, NCP 79718, în favoarea solicitantei TOMICĂ MIHAELA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 497,00 mp, situat în Brăila, str. Oltului nr. 119, NCP 96622, în favoarea solicitanților UNGUREANU VASILICA și UNGUREANU VASILE, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Brăila, Calea Galați nr. 5-7, parter, Corp C2, NCP 71905, cu destinația de depozit/magazie.  
 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 170,00 mp, ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Someșului nr. 18, NCP 78120, în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Grădinii Publice nr. 6, et. 2, lot 10-1.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Orientului nr. 45.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea reînnoirii mandatelor membrilor în funcție în cadrul Consiliului de Administrație al REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA, conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2022.

 

 • Alte probleme.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *