Poliţia Brăila angajează Sef serviciu la Ordinea Publică

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza adresei I.G.P.R. – D.M.R.U. nr. 535255/18.01.2022; Inspectoratul de Poliție Județean Brăila, cu sediul în Municipiul Brăila, Str. Mihail Sebastian, nr. 10-12, organizează, C O N C U R S :

Pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Serviciul de Ordine Publică, prevăzută la poziţia 106 din statul de organizare al unităţii, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila, cu personal recrutat din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

 1. Să fie ofițeri de poliție, cu următoarea pregătire de bază: – studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau – studii universitare de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem ,,Bologna”), absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

şi următoarea pregătire de specialitate:

– cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) în domeniul management sau în specialitatea studiilor de bază; sau – studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalente, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip”Bologna”, în domeniul management sau în specialitatea studiilor de bază;

sau – studii de master, ciclul II de studii universitare, în domeniul management sau în specialitatea studiilor de bază.

 1. să fie declaraţi “apt medical” şi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 2. să deţină gradul profesional de minimum inspector de poliție;
 3. să aibă vechime în muncă/din care în M.A.I. : minim 3 ani;
 4. să aibă cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 5. să aibă cel puţin 3 ani vechime în specialitatea structurii;
 6. să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 7. să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 8. să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate din clasa secret de stat, nivelul „ STRICT SECRET” ;
 9. să dețină/să obțină aviz pentru numirea în structurile poliției judiciare, în calitate de organ de cercetare al poliţiei judiciare;
 10. să dețină permis de conducere,cel puţin categoria “B”.

Cererile de participare la concurs (conform modelului anexat) vor fi adresate inspectorului șef al Inspectoratului de Poliție Județean Brăila, și vor fi depuse la adresa de e-mail a Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila resurseumane@br.politiaromana.ro până la data de 09.02.2023, ora 15.00 (inclusiv în zilele nelucrătoare). Fiecare candidat înscris la concurs, va primi un cod unic de identificare, ca alternativă în prelucrarea datelor cu caracter personal, care va fi folosit pentru identificarea lui pe întreaga procedură de concurs (afișare rezultate, informări, etc.).

În acest sens, candidaţilor li se va transmite la adresa de e-mail utilizată pentru înaintarea cererii, un e-mail de confirmare a primirii cererii de înscriere la concurs, în care i se va comunica codul unic de identificare.

Dosarele de recrutare vor fi depuse în volum complet, până la aceeași dată, respectiv 09.02.2023, ora 15.00 (și în zilele nelucrătoare), exclusiv în format electronic (scanat, format PDF needitabil), la adresa de e-mail a Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila resurseumane@br.politiaromana.ro și vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, privind activitățile de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 1. a) cerere de înscriere (Anexa nr. 2) și curriculum vitae, model comun european (recomandat model Europass – Anexa 3);
 2. b) copii ale actului de identitate, permisului de conducere și ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului (însoţite de foile matricole/suplimente la diplomele de studii);
 3. c) adeverință care conține rezultatul ultimului examen de bilanț, eliberată de medicul de unitate, potrivit Anexei nr. 2 din Dispoziţia Comună a Direcţiei Medicale nr. 963164 din 15.03.2022 şi a Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr. 327674 din 15.03.2022;
 4. d) declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (Anexa nr. 4);
 5. e) candidaţii care nu sunt încadrați la Inspectoratul de Poliție Judeţean Brăila, vor depune, pe lângă documentele sus-menționate, o adeverință emisă ulterior publicării prezentului anunţ, de structura de resurse umane a unității din care provin, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 3-10 din prezentul anunț. Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii: – documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată în anunț, respectiv resurseumane@br.politiaromana.ro (candidații au obligaţia de a manifesta atenție deosebită ca documentele să fie completate corect și integral);

– fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ionact identitate, Popescu Ion-cerere înscriere, etc.);

– toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf. scanat, respectiv scanarea integrală a documentelor (corespunde cu documentul original Ex: diploma de licenta este scanată față, verso) și lizibilitatea acestora;

– toate documentele menționate vor fi transmise în format electronic printr-un e-mail (ca atașamente la e-mail) iar mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 50 MB;

– e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: grad, nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Insp. pr. de poliție Popescu Ion – Dosar de concurs – Șef Serviciul de Ordine Publică).

Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de concurs pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere dacă transmit dosare de concurs incomplete sau incorect întocmite. Validarea/invalidarea candidaturii este stabilită de către comisia de concurs în urma analizării dosarelor de recrutare, iar rezultatul va fi afișat atât la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila, cât si prin postare pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Brăila. Candidatul declarat „admis” va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate și semnării de către persoana desemnată și de către candidat.

Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile de certificare nu se mai realizează. Originalul documentelor se restituie candidatului, după certificarea copiilor. În situația în care candidatul declarat „admis” nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele, în original, în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat „admis” la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit actelor normative incidente.

Nu vor fi acceptate documentele, în original, care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

Concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, potrivit prevederilor art. 26 din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, care se înregistrează audio și/sau video și se va desfășura în data de 21.03.2023, la sediul Poliției Municipiului Brăila, din str. Ana Aslan, nr. 39, ora 14:00;

mai multe detalii sau eventuale modificări urmând a fi comunicate în timp util candidaţilor prin intermediul paginii de internet a unităţii.

Perioada limită de depunere a eventualelor contestații – în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor obținute la interviul structurat pe subiecte profesionale .

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la această activitate se va realiza în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Mai multe detalii: https://br.politiaromana.ro/files/cariera_files/Anunt_concurs_sef_serviciu_la_Serviciul_Ordine_Publica_din_cadrul_IPJ_Braila.pdf

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *