Marți, 30 mai 2023, sedință CLM

Marți, 30 mai 2023, de la ora 09.00, la Sala Companiei de Utilități Publice „Dunărea” Brăila are loc Sedința Consiliului Local Municipal cu următoarea ordine de zi:

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea asocierii Municipiului Brăila, prin Consiliul Local al Municipiului Brăila, cu Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții «Modernizarea spațiilor publice din Cartierul zona Gării». avizele comisiilor nr. 1, 2 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiţii «Modernizarea spațiilor publice din Cartierul zona Gării», în vederea asocierii cu Consiliul Județean Brăila. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea C.L.M. Brăila nr. 1/14.01.2020 referitoare la «Instrumentarea proiectului „PIAȚA DE PEȘTE”, aprobarea Studiului de Fezabilitate, precum și a Devizului General aferent», modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 730/27.12.2021, H.C.L.M. Brăila nr.550/30.09.2022 și H.C.L.M. Brăila nr. 73/09.02.2023. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului local al municipiului Brăila, pe anul 2023. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila, pe anul 2023. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea C.L.M. Brăila nr. 48/02.02.2023 referitoare la „Aprobarea cuantumului lunar al unei burse și a numărului acestora pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat,pentru anul școlar 2022-2023”, cu modificările ulterioare. – avizele comisiilor nr. 1 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea documentației tehnico – economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare curte interioară Grădinița cu Program Prelungit nr. 36 ”Furnicuța”», cu finanțare de la bugetul local, aprobați prin H.C.L.M. Brăila nr. 388/15.07.2022. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 

 

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea art. 4 și art. 5 din C.L.M. Brăila nr. 589/31.10.2019 referitoare la <Aprobarea proiectului „Modernizare transport electric Bulevardul Independenței” și a cheltuielilor legate de proiect>, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 502/12.09.2022. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local în Municipiul Brăila nr. 13828/11.06.2020. – avizele comisiilor nr. 1, 3 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Împuternicirea personalului Serviciului Public de Asistență Medicală Brăila să întocmească și să semneze protocolul de colaborare cu cabinetele de medicină de familie care coordonează activitatea mediatorilor sanitari. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Protocolului dintre Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, Municipiul Brăila și Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în vederea desfășurării activității a maximum două grupe din cadrul Grădiniței cu program prelungit nr. 48 Brăila, într-un spațiu pus la dispoziție de parohie. – avizele comisiilor nr. 1 și 3

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea cuantumului chiriilor anuale, prin indexarea acestora cu rata inflației pe anul 2022, pentru locuințele din blocurile A.N.L., aplicabile începând cu anul 2023. – avizele comisiilor nr. 1, 2 și 4

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul articolului 3 din H.C.L.M. Brăila nr.205/27.04.2023 referitoare la <Punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, în cadrul contractului de lucrări nr.22419/01.09.2020 aferent proiectului „Reabilitare și dotare corpurile C1, C2, C3 – Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu, Brăila”>. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale POLIȚIEI LOCALE BRĂILA, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituția publică. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII și a NUMĂRULUI DE PERSONAL pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brăila, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituția publică. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea STATULUI DE FUNCȚII prin transformarea unui post vacant la Casa de Cultură a Municipiului Brăila. – avizele comisiilor nr. 1 și 4

 

 

 

 

 

 

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea art.1 lit. b) din H.C.L.M. Brăila nr. 223/29.06.2005 privind „Trecerea din administrarea Direcției Administrația Portuară Brăila, în administrarea Direcției de Administrare și Gospodărire Locală Brăila și a Primăriei Municipiului Brăila a unor obiective de interes public”. – avizele comisiilor nr. 1, 2 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei nr. 2 la C.L.M. Brăila nr. 408/21.12.2015 referitoare la „Stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Municipiul Brăila, precum și pentru instituțiile și serviciile publice din subordine, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare”, cu modificările și completările ulterioare. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea aplicabilității C.L.M. Brăila nr. 726/21.12.2020 referitoare la „Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila,    str. Mihai Eminescu, nr. 16 (fostă Mihai Eminescu nr. 26), evidențiată la rolul fiscal                 nr. 2400082, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită”, precum și scutirea de la plata impozitului pe clădire, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu 01.01.2024. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea aplicabilității C.L.M. Brăila nr. 794/27.12.2022 referitoare la „Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2023, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila,    str. Danubiului, nr. 10, evidențiată la rolul fiscal nr. 1513518, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită”. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea aplicabilității C.L.M. Brăila nr. 828/27.12.2022 referitoare la „Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2023, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila,    str. Vapoarelor, nr. 20, evidențiată la rolul fiscal nr. 1013406, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită”. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea datelor de identificare a bunului de uz public denumit „Șoseaua de Centură”, înscris în Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul A „Străzi”, la poziția nr. 448, precum și completarea  Capitolului G, subcapitolul G6  – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări” cu poziția nr. 488, conform documentației cadastrale și a raportului de evaluare nr. 55359/05.04.2023. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea elementelor de identificare ale bunului denumit generic „Piața Cezar Petrescu”, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G – „Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente, Subcapitolul G1 – „Piețe și bazare”, poziția nr.19, conform documentației cadastrale. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea valorilor de inventar a bunurilor de uz public înscrise în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G7, pozițiile nr. 1 și 3 și la Subcapitolul G9, poziția nr. 1, conform proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de punere în funcțiune. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea valorii de inventar a imobilului situat în Municipiul Brăila, str. Plantelor nr. 13-17, aflat în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 104, Liceul Tehnologic „Panait Istrati”, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3103/10.11.2021. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila a bunului de uz public local denumit generic „parcare”, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la subcapitolul G6, poziția nr. 425, ca urmare a subparcelării. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea schimbării destinației bunului proprietate publică a Municipiului Brăila, denumit generic „Punct Termic PT 5 Călărași”, situat în Municipiul Brăila, lângă Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Brăila, identificat cu NCP 97735, înscris în Cartea Funciară nr. 97735 Brăila, din punct termic în spațiu de învățământ, precum și transmiterea acestuia în administrarea Școlii Gimnaziale ”Alexandru Ioan Cuza” Brăila. – avizele comisiilor nr. 1, 2 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 71/11.02.2022 referitoare la <Preluarea din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, în administrarea Consiliului Local Municipal Brăila a bunurilor publice denumite „Puncte termice”, pentru care nu mai există contracte de închiriere>. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din intravilanul Municipiului Brăila – Etapa 3. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 4 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”. – avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unui teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării unei terase cu caracter permanent în fața spațiului comercial existent. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 421/31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea contractelor de închiriere pentru terenuri ce aparțin domeniului public al municipiului Brăila, în vederea desfășurării de activități comerciale diverse. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila. – avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”. – avizele comisiilor nr. 1, 2 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea și partajarea unui teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila. – avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea novării contractelor de concesiune/superficie în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului – verbal încheiat la data de 05.05.2023 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței situată în Municipiul Brăila, str. Plevna nr. 163, conform Legii nr. 112/1995, coroborată cu Legea 10/2001. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 351,00 mp, situat în Brăila, str. Cărămidari 112, NCP 99298, în favoarea solicitantului LUCA ENE, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestuia. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 160,00 mp, indiviz din suprafața de 371,00 mp, situat în Brăila, str. Cărămidari nr. 82, NCP 3134, în favoarea solicitantei SÂRBU RADA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acesteia. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea unei denumiri de arteră, respectiv denumirea de „ NORDULUI”, drumului de acces – proprietate publică, situat în Municipiul Brăila, care face legătura între Calea Galați și Șoseaua Baldovinești, respectiv Șoseaua de Centură – DN 2B. – avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea de denumire „Bloc E”, construcției C1 situată în Municipiul Brăila, B-dul Independenței 115 – 117, ca urmare a finalizării obiectivului „Extindere și schimbare de destinație din spațiu comercial în spații locative colective cu regim nou de înălțime, D+P+4E”, precum și actualizarea și includerea acestuia în Nomenclatorul de blocuri din Municipiul Brăila. – avizul comisiei nr. 2
 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea de denumire „Bloc P”, construcției C1 situată în Municipiul Brăila, Șos. Buzăului nr. 9B, ca urmare a finalizării obiectivului „Reabilitare, recompartimentare și schimbare de destinație corp C1 (P+3E) clădire atelier și depozit în clădire cu apartamente la etaje și spații comerciale la parter și schimbarea regimului de înălțime din P+3E în P+3E+ETAJ 4 (PARȚIAL)”, cu fosta adresă Șos. Buzăului nr. 9, precum și actualizarea și includerea acestuia în Nomenclatorul de blocuri din Municipiul Brăila. – avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 1 lot 2. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Golești nr. 38. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 9. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu nr. 15, lot 3. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru obiectivul <Construire locuință P+M și împrejmuire teren>, la adresa din Municipiul Brăila, strada Castanului nr. 12 bis, inițiat de domnul BURICEA GHIȚĂ și doamna BURICEA DANIELA – ELENA. – avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „Parcelare Teren pentru Construire de Locuințe”, la adresa din Municipiul Brăila, T.33, P.257/9/2, Lot 2, Nr. cad. 91309, inițiat de domnul Nemțeanu Ștefan. – avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „Lotizare teren și Schimbare Funcțională din M2a în L1b”, la adresa din Municipiul Brăila, str. George Enescu nr. 152, 152 – Lot 2, inițiat de doamna Paraschiv Geta. – avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2023.

 

 • Alte probleme.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *